Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo Điều chỉnh Chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2017
Nội dung

Ngày 09/02/2017, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2017​. Xem chi tiết tại 02_tb_hdnd_2.pdf02_tb_hdnd_2.pdf

Ngày bắt đầu 10/02/2017
Ngày kết thúc 10/04/2017
Đơn vị thông báo HĐND tỉnh Đắk Nông

TIN MỚI HƠN