Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ngày 10/02/2017
Nội dung
Ngày 22/02/2017, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 96/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ngày 10/02/2017 để nghe báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Xem Thông báo tại 96_tb_vpubnd_2.PDF96_tb_vpubnd_2.PDF

Ngày bắt đầu 23/02/2017
Ngày kết thúc 23/03/2017
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

TIN MỚI HƠN