Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban định kỳ vào ngày 20/02/2017 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
Nội dung

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban định kỳ được tổ chức ngày 20/02/2017 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Xem Thông báo tại 22_tb_ubnd_2.PDF22_tb_ubnd_2.PDF

 ​

Ngày bắt đầu 27/02/2017
Ngày kết thúc 27/03/2017
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông

TIN MỚI HƠN