Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC tỉnh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC năm 2017
Nội dung
Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 128/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC tỉnh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức ngày 23/02/2017. Xem Thông báo tại​ 128_tb_vpubnd_2.PDF128_tb_vpubnd_2.PDF

Ngày bắt đầu 08/03/2017
Ngày kết thúc 08/04/2017
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

TIN MỚI HƠN