Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại cuộc họp với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016 và các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2017
Nội dung
Ngày 038/3/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại cuộc họp ngày 14/02/2017 với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016 và các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2017. Xem Thông báo tại​ 27_tb_ubnd_2.PDF27_tb_ubnd_2.PDF

Ngày bắt đầu 10/03/2017
Ngày kết thúc 10/04/2017
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông