Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề ​Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp của Đoàn công tác 431(ngày 07/02/2017) để thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác
Nội dung
Ngày 09/3/2017, Đoàn Công tác đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập (theo Quyết định số 413-QĐ/TU ngày 12/12/2016  tại kỳ họp thứ 3) để rà soát một số vấn đề liên quan tại xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đoàn công tác 413) ban hành Thông báo số 29/TB-ĐCT về kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng - Trưởng Đoàn công tác tại cuộc họp ngày 07/02/2017 để  thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác. Xem Thông báo tại 29_tb_dct_2.PDF29_tb_dct_2.PDF

 ​

Ngày bắt đầu 14/03/2017
Ngày kết thúc 14/04/2017
Đơn vị thông báo Đoàn công tác 413

    TIN ĐÃ ĐƯA