Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 (13-01-2017)
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND, ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020.
Nghị quyết ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (13-01-2017)
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND, ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (13-01-2017)
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 (13-01-2017)
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 (13-01-2017)
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp