Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Nông (21-12-2016)
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Đắk Nông. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản hoàn thành dự thảo.
Góp ý Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình thủy lợi nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (11-11-2016)
Thực hiện Công văn số 5173/UBND-NN ngày 05/10/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc lập Đề án xây dựng cơ chế chính sách đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ. Đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện “Dự thảo Tờ Trình đề nghị xây dựng nghị quyết; dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách; dự thảo đề cương xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng ao, hồ chứa nước nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020”.
Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành cơ chế chính sách thưởng công trình phúc lợi, nguyên vật liệu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (27-10-2016)
Theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xây dựng Quyết định ban hành cơ chế chính sách thưởng công trình phúc lợi, nguyên vật liệu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.
Góp ý Dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” (19-10-2016)
Để dự thảo, hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình giảm nghèo bền vững và giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020 (06-10-2016)
Trong thời gian qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp