Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc ban hành các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông thay thế Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (27-03-2017)
Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông thay thế Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để dự thảo được hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung dự thảo.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của ủy ban nhân dân các cấp (21-03-2017)
Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp. Để việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán của Hội đồng nhân dân các cấp và gửi báo cáo quyết toán theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020 (10-03-2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020.
Góp ý quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (08-03-2017)
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện “Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công”. Để dự thảo được hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung “Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công”.
Góp ý quy định về Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07-03-2017)
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện “Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để dự thảo được hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung “Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp