Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Chính quyền > Posts
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀNThứ 3, Ngày 04/11/2014, 15:10

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

BAN TUYÊN GIÁO

                  Số 57 - KH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Gia Nghĩa, ngày  6  tháng 9 năm 2014

                          

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

 

Căn cứ Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những quan điểm, chủ trương, đường lối, định hướng lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

2. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về đại hội Đảng các cấp phải nêu bật được tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCS), mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Trung ương. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm (2010 - 2015) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 - 2020).

 

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội Đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của Nhân dân ta.

 

5. Các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII phải đề cao chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Tránh lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp để đả kích, nói xấu, bôi nhọ hạ uy tín của nhau, làm mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến kết qủa đại hội.

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

 

Hiểu biết sâu sắc về 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; về Hiến pháp năm 2013, về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

 

Làm cho toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; phấn khởi, tin tưởng, tự giác tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần trách nhiệm cao vào quá trình đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của đại hội Đảng bộ các cấp, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

2. Các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

3. Những thành tựu trên các lĩnh vực của các địa phương, đơn vị và của đất nước trong 5 năm qua (2010 - 2015); kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X; quá trình đổi mới tư duy và những bài học kinh nghiệm qua gần 30 năm đổi mới.

 

4. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong quá trình thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới.

 

Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông sau 10 năm thành lập.

 

Phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội và triển khai thực hiện các Nghị quyết của đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phản ánh, ghi nhận tình cảm sâu sắc của nhân dân trong tỉnh và cả nước hướng về Đảng, về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

5. Phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối, chủ trương, quan điểm, nhân sự Đại hội; phê phán những quan điểm lệch lạc, tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

 

III. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CỤ THỂ

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được chia thành 4 đợt, cụ thể như sau:

 

          1. Đợt 1: Từ đầu quý IV/2014 đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện, thị xã và tương đương (đến hết tháng 8/2015).

 

          - Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 85 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật, mục đích, ý nghĩa đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Kế hoạch Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

 

          - Tuyên truyền nội dung dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          - Thông tin quá trình tổ chức, diễn biến, kết quả đại hội chi, đảng bộ cơ sở, đại hội đại biểu cấp huyện, thị và tương đương. Chú trọng thông tin tuyên truyền bài học kinh nghiệm từ đại hội điểm các cấp; Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil (đại hội điểm cấp trên cơ sở).

 

          - Tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

 

          Nội dung trọng tâm là kết quả thực hiện 2 nhiệm vụ trung tâm, 3 giải pháp đột phá;  kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết quả tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

          2. Đợt 2: Từ đầu tháng 9/2015 đến sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI (tháng 10/2015) và trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (quý I/2016).

          a. Tuyên truyền chung:

 

          - Ý kiến đóng góp của đại hội các cấp đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 30 năm đổi mới, 25 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta và những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn, thử thách chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền biên giới lãnh thổ Quốc gia.

 

          - Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

          b. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI

          - Trước khai mạc Đại hội, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

 

          + Thành tựu của Đắk Nông sau hơn 10 năm thành lập và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015); những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

          + Kết quả các phong trào ở các ban, ngành, địa phương, đơn vị thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          + Ý kiến đóng góp của đại hội các cấp đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          - Trong quá trình diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

 

          + Phản ánh những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          + Về các hoạt động của Đại hội: Công tác tổ chức (tình hình đại biểu về dự đại hội; công tác đảm bảo an ninh, chăm sóc y tế, truyền thông báo chí…phục vụ Đại hội); Nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; Thảo luận và các quyết định của Đại hội; Kết quả bầu cử Đại hội.

 

          - Sau Đại hội tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

 

          + Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

 

          + Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          + Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội.

 

          + Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

          3. Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu trong đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên các phương tiện truyền thông báo chí.

 

          - Các hoạt động của Đại hội: Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; thảo luận và các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Đại hội.

 

          4. Đợt 4: Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (hết quý I/2016).

 

          - Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra tại thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.

 

          - Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          - Hướng dẫn quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          - Dư luận của bạn bè trong nước và quốc tế về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          IV. CÁC BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG CHỦ YẾU

 

          1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin về các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến với các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo.

 

          2. Ngành Tuyên giáo các cấp tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          3. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (theo chỉ đạo của Trung ương và Thường trực cấp ủy) về góp ý các văn kiện trình đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp; tổ chức các diễn đàn thảo luận, phản ánh các cuộc trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.

 

          4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai các hoạt động thông tin cổ động trực quan, khánh tiết cổ vũ, tuyên truyền cho Đại hội; gắn biển các công trình, dự án trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          5. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đối với nhân dân, lực lượng vũ trang, chính quyền và các tổ chức chính trị ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

 

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

 

          - Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, cổ động trực quan cho từng đợt tuyên truyền; xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI; phát hành tài liệu tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

 

          - Tổ chức các hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy (trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh); Tham mưu chuẩn bị nội dung thông cáo báo chí, nội dung họp báo trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

 

          - Nắm bắt và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của nhân dân trong quá trình diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, quản lý công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, tập san, ấn phẩm, kỷ yếu, v.v… của các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

          Cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp báo theo dự kiến.

 

          3. Báo Đắk Nông, Đài PT - TH tỉnh, Tạp chí Nâm Nung, Cổng Thông tin điện tử và các bản tin, thông tin, tập san của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, căn cứ nội dung, mục đích, yêu cầu tuyên truyền của kế hoạch này xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng đợt tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để thông tin tuyên truyền về quá trình chuẩn bị, tổ chức và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

          4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hệ thống văn hóa, thể thao ở cơ sở tổ chức thực hiện.

 

          5. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

 

          - Tham mưu cho thường trực cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết cho từng đợt gắn với kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

          Kế hoạch tuyên truyền phải xác định cụ thể: nội dung, hình thức, chủ thể thực hiện; phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị.

 

- Trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ của cấp ủy và chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ cùng cấp.

         

VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

          1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

 

          2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

 

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

 

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!

 

5. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại!

 

6. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa!

 

7. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh !

 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm !

 

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

 

 

 

Nơi nhận:                                             

- BTG Trung ương; T 26 ĐN;                   

- Thường trực TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ban;

- Thường trực huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng  của Tỉnh ủy;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Chính trị tỉnh;

- Báo Đắk Nông; Đài PT - TH tỉnh; Tạp chí Nâm Nung; Cổng thông tin điện tử tỉnh; bản tin, tập san của các cơ quan, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh;

- Các phòng chức năng thuộc Ban;

- Lưu VT; Phòng TTr.

 

 

 

                 

                                     TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 


     Bùi Văn Mùa


Số lượt người xem: 5540Bản in Quay lại
Xem theo ngày: