Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2019 (09-05-2016)
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2019. Tệp đính kèm Quyết định và Bảng giá các loại đất
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019 (02-02-2016)
Tệp đính kèm Nghị quyết và phụ lục bảng giá đất
Quyết đinh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (02-02-2016)
Tệp đính kèm Quyết định và phụ lục đính kèm
Thị xã Gia Nghĩa năm 2013 (27-01-2013)
Giá đất thị xã Gia Nghĩa năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)
Huyện Tuy Đức năm 2013 (27-01-2013)
Giá Đất Huyện Tuy Đức năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp