Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Dương Xuân Thành BQL các khu Công nghiệp Chánh Văn phòng 02613544591
2 Phạm Ngọc Phòng BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 05013546724
3 Phạm Đình Bộ BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 0913434269
4 Phạm Văn Hóa BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 0914160939
5 Võ Văn Hai BQL các khu Công nghiệp Trưởng Ban 0913487279
6 Đặng Gia Dũng Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0975596789
7 Nguyễn Thiện Thanh Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0913496702
8 Trần Ngọc Lâm Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0914141085
9 Phan Anh Tuấn Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0905363456
10 Phan Thanh Hải Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
11 Trần Sĩ Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 026133546094
12 Nguyễn Tấn Bi Sở Tài chính Giám đốc 02613500009
13 Phan Thị Hiếu Sở Tài chính Phó Giám đốc 02613708090
14 Nguyễn Ngọc Đức Sở Tài chính Phó Giám đốc 02613559229
15 Trần Đức Châu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Chánh Văn phòng 01683324517
16 Nguyễn Thị Thanh Hương Sở Y tế Giám đốc 0905318619
17 Ngô Xuân Lộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Chánh Văn phòng 0913436487
18 Trần Văn Thương Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0914225888
19 Trần Văn Diêu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0914144445
20 Phạm Ngọc Tuyển Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0974128989

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan