Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BÁO ĐĂK NÔNG
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
 
 
1. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan
 
 
 
Báo Đắk Nông được thành lập ngày 08/01/2004, theo Quyết định số 31-QĐ/BCHLT của Ban Chấp hành Lâm thời tỉnh Đắk Nông là cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Thực hiện chức năng là cầu nối giữa đảng và nhân dân.
 
 
 
Là diễn đàn của nhân dân.
 
 
 
2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng.
 
 
 
2.1. Phòng phóng viên:
 
 
 
Là phòng nghiệp vụ chủ yếu tham mưu cho Ban Biên tập về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền của báo.
 
 
 
+ Phòng Phóng viên kinh tế phụ trách thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, thương mại, các hoạt động dịch vụ, xây dựng cơ bản, khoa học kỹ thuật và công nghệ…
 
 
 
+ Phòng Phóng viên chính trị - Xã hội phụ trách thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực chính trị, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng - chính quyền - các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp…
 
 
 
2.2. Phòng Xuất bản:
 
 
 
- Gồm Trưởng phòng, phó phòng, biên tập viên, phóng viên ảnh, họa sỹ, nhân viên vi tính, kỹ thuật trang điện tử, là phòng tham mưu cho Ban Biên tập về công tác tổ chức nội dung các trang báo và hoạt động của Trang điện tử.
 
 
 
- Biên tập tin, bài, ảnh cộng tác viên và dựng trang báo theo định hướng kế hoạch tuyên truyền của Ban Biên tập, kiểm tra chấn chỉnh sai sót về nội dung, ngữ pháp, định hướng chính trị của tin bài.
 
 
 
- Khai thác thông tin thời sự trong nước, quốc tế, thông tin các tỉnh bạn… sưu tầm chọn lọc tư liệu hay để đăng báo.
 
 
 
- Tổ chức làm ảnh thời sự và nghệ thuật phục vụ các chủ đề tuyên truyền.
 
 
 
- Tổ chức làm các phần việc: Sắp chữ tác phẩm báo chí, trình bày dàn trang, đọc lỗi, theo dõi nhà in…phục vụ công tác xuất bản báo..
 
 
 
- Giúp Ban Biên tập kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền của các phòng phóng viên.
 
 
 
- Đưa tin, bài ảnh thời sự đã được Ban Biên tập duyệt và chuyển thông tin từ báo in đã xuất bản lên Trang điện tử.
 
 
 
- Tổng hợp tin tức thời sự diễn ra trong khu vực, trong nước và thế giới kịp thời lên Trang điện tử.
 
 
 
- Tham mưu Ban Biên tập về nâng cao hình thức và chất lượng của Trang điện tử Báo Đắk Nông.
 
 
 
- Bảo quản tốt hệ thống máy móc thiết bị trang bị cho phòng, không sử dụng vào mục đích cá nhân.
 
 
 
2.3. Phòng Tổ chức - Hành chính
 
Tham mưu và giúp việc cho Ban Biên tập toàn bộ công tác tổ chức, kế toán tài vụ, hành chính trị sự, phát hành, quảng cáo, đối nội, đối ngoại, công tác chính sách cán bộ, công tác hậu cần phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp nhận các nguồn tài trợ cá nhân, các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp; tham mưu cho Ban Biên tập về kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ để trao tặng đúng đối tượng được hưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác xã hội từ thiện.