Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

1. Lãnh đạo Ban
-  Trưởng Ban
Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh.jpg
Đ/c Hà Thị Hạnh
                                                           SĐT: 0905 206 141​


Nhiệm vụ được phân công 

Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng dân tộc cấp huyện; ​phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban.

.- Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch hội đồng: thi đua, khen thưởng, xét nâng lương; tham gia một số hội đồng, ban của tỉnh trên một số lĩnh vực.

Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Phụ trách Thanh tra Ban và địa bàn huyện Đăk Glong, KrôngNô.


- Các Phó Trưởng Ban


 
1997.jpg 
   Đ/c Trần Thanh Long 
SĐT: 0913 434 288  

 
Nhiệm vụ được phân công
Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền. Chủ tài khoản thứ hai của Ban.

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng và Phòng Chính sách.

Phụ trách Văn phòng và phòng Chính sách;Phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.​dc su.jpg
Đ/c Đoàn Văn Sự
SĐT: 0905 967 078


Nhiệm vụ được phân công
 

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho phòng Kế hoạch - Tổng hợp và cùng với Trưởng ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Thanh tra Ban.

Phụ trách phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

 Phụ trách địa bàn Cư Jút, Đăk Mil, Đăk Song.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.​

 
2. Sơ đồ tổ chức
anh co cau to chuc.png 

 
3. Danh sách cán bộ các phòng Ban

STT​ ​Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​ Thư công vụ
Văn phòng
​1 Y Ái Buôn Yă Chánh văn phòng 0989821485 yayab.bdt@daknong.gov.vn
​2 Nguyễn Văn Khuê Phó phòng 0905776979 khuenv.bdt@daknong.gov.vn
​3 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kế toán 0984435838
​4 ​Nguyễn Thị Như Quỳnh ​Văn thư
​5 Nguyễn Văn Thư Chuyên viên 0988904907 thunv.bdt@daknong.gov.vn
​6 Nguyễn Cảnh Thọ Chuyên viên thonc.bdt@daknong.gov.vn
​7 ​Hoàng Thị Thảo ​Nhân viên

​8 ​Nguyễn Hoàng Văn Chương Nhân viên
Thanh tra Ban
​9 Phan Ngọc Quân Chánh thanh tra 0987828069 quanpn.bdt@daknong.gov.vn
​10 H’ Bình Chuyên viên 0978449173 hbinh.bdt@daknong.gov.vn
​11 ​La Quang Hảo Chuyên viên haolq.bdt@daknong.gov.vn
​Phòng Chính sách
​12 Trần Viết Điệp Trưởng phòng 0978654108 dieptv.bdt@daknong.gov.vn
​13 Nguyễn Thị Hường​ ​Phó phòng 01689762828 huongnt.bdt@daknong.gov.vn
​14 ​Lầu Bá Pểnh ​Chuyên viên ​penhlb.bdt@daknong.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
​15 Phạm Ngọc Linh Trưởng phòng 0906443017 linhpn.bdt@daknong.gov.vn
​16 Phùng Kim Quy ​Phó phòng 0975135108 quyph.bdt@daknong.gov.vn
​17 Hoàng Thị Trưng ​Chuyên viên 01662286408
​18 ​Trương Ngọc Châu ​Chuyên viên​