Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
1. Vị trí chức năng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tê); quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1 . Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

2.3. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.4. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

2.5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.6. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

2.7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

2.8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

2.9. Chỉ dạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn.

2.10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.

2.12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

2.15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có 1iên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

2.16. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông.

2.19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
 
3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng:

1/ Phòng Thu - Điện thoại 05013.544702
- Chức năng:

Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu bảo hiểm thất nghiệp, thu bảo hiểm y tế bắt buộc và thu bảo hiểm y tế tự nguyện của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật.
 
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và phòng Thu trên cơ sở kế hoạch đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

+ Tổ chức thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch; kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thẩm định và tổng hợp số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thẩm định hồ sơ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

+ Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.
 
2/ Phòng Chế độ BHXH - Điện thoại 05013.543512

- Chức năng:

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quy định của pháp luật.
 
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

+ Thẩm định hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán; cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức trợ cấp bảo hiểm xã hội.

+ Lập danh sách đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

 
3. Phòng Tổ chức – Hành chính – Điện thoại: 05013.544709

- Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế; tổng hợp, hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, tuyên truyền theo quy định.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp quản lý của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh; xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy định chung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan ở địa phương; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện;

+ Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng… cán bộ, công chức viên chức theo phân cấp quản lý;

+ Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự địa phương; tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác.. đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự; phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ, công chức viên chức; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia;

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tuần của Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh và kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm xã hội Tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt;

+ Tổng hợp, soạn thảo các loại báo cáo theo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm xã hội Tỉnh; cung cấp các số liệu thống kê theo yêu cầu của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh; tổ chức thực hiện và quản lý công văn đi, đến theo đúng quy định của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ;

+ Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của các phòng nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; hệ thống hóa các văn bản liên quan; thẩm định về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ quan, đảm bảo cho cơ quan hoạt động đúng pháp luật;

+ Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động tại cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan; xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan, in ấn tài liệu… chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Đảm bảo công tác phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách của cơ quan; hướng dẫn khách đến làm việc ở cơ quan; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định
 
4. Phòng Kiểm tra - Điện thoại 05013.544091
- Chức năng:

Phòng Kiểm tra có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra đã được Giám đốc phê chuẩn;

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu tố theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các Tỉnh để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;

+ Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thu, chi, quản lý tài chính đối với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm;

+ Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Tỉnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo uỷ quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố; thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định;
 
5. Phòng Kế hoạch – tài chính - Điện thoại 05013.544710
- Chức năng

Phòng Kế hoạch -Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính; tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật.
- Nhiệm vụ và quyền hạn

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh xây dựng kế hoạch thu, chi và phân bổ dự toán thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy đã được phê duyệt cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh.

+ Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện cấp ứng kinh phí khám, chữa bệnh và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của Bảo hiểm xã hội Tỉnh theo quy định; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán: thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi hoạt động quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh.

+ Thực hiện đúng chế độ, định mức chi tiêu tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán theo chế độ kế toán quy định; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán theo chế độ quy định; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện xét duyệt quyết toán cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và tổng hợp quyết toán tài chính quý, năm; theo dõi, lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

+ Nghiên cứu đề xuất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với ngành; thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.
 
6. Phòng Tiếp nhận -quản lý hồ sơ - Điện thoại 05013.546834
- Chức năng:

Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ đến quán đến việc tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

+ Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố lập quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

+ Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, tra cứu; lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sấm các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp.

+ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
 
7. Phòng cấp sổ thẻ - Điện thoại 05013.546835
- Chức năng:

Phòng Cấp sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cấp và quản lý việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hồi huyện và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước khi trình Giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, thê bảo hiểm y tế, đóng số sổ; in thê bảo hiểm y tế;

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành và các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ;

+ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
 
8. Phòng Giám định BHYT - Điện thoại 05013.544703
- Chức năng

Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh, dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

+ Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán trực tiếp chí phí khám, chữa bệnh với người có thẻ bảo hiểm y tế; thẩm định và tổng hợp hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng hợp chi phí, dự báo quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

+ Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng. mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế; thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành;

+ Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
 
9. Phòng Công nghệ thông tin - Điện thoại 05013.544701
- Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh theo quy định.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm về công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố;

+ Khai thác, sử dụng và bảo quản các chương trình công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh;

+ Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của ngành; Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh;

+ Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình hệ thống công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội Tỉnh; đề xuất việc sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “Quản trị mạng cấp II”; chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh.
 
+ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; Tham gia thông tin tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tham gia tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.