Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN QLDAĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH
CHỨC NĂ​NG NHIỆM VỤ
 
1. Vị trí, chức năng:
 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đăk Nông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự trang trải kinh phí hoạt động trực thuộc UBND tỉnh Đăk Nông, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao.  

Được thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức làm chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đăk Nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ngành có liên quan đến hoạt động của Ban.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Tiếp nhận làm Chủ đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khi được UBND tỉnh chuyển từ các chủ đầu tư khác về Ban quản lý dự án.

2.2. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm và kế hoạch trung hạn, dài hạn đối với các dự án do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Tiếp nhận vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao để tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm theo các quy định của Luật Ngân sách, Luật kế toán và quy định hiện hành của nhà nước.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư, của Ban quản lý dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.
2.4. Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành theo quy định. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao; lập và chấp hành dự toán, kế toán, quyết toán các nguồn theo quy định của Pháp luật, phân cấp cơ quan có thẩm quyền.

2.5. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và tài sản của Ban quản lý dự án; thực hiện các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ đãi ngộ, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật ..... đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý dự án. Chịu trách nhiệm tự kiểm tra và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ công tác tài chính, kế toán của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
2.6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vần giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước.

2.7. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tháng, quý, 6 tháng, năm về tình hình hoạt động của cơ quan, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện các văn bản, chính sách pháp luật về hoạt động xây dựng.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.