Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN​

CƠ C​ẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân
 
Nguyen van xuan.jpg 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Xuân
- Sinh ngày: 01/02/1976
- Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách              
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.
- Trình độ chính trị:
- ĐTDĐ: 0905.360.509
- Mail: xuannv.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
 
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các công việc của Ban, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do UBND tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Pháp luật về mọi hoạt động của Ban.
Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban, công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch tài chính, đối ngoại.
 
2. Đồng chí Phan Vận
 
Phan vạn.jpg 
- Họ và tên: Phan Vận
- Sinh ngày: 10/8/1982
- Quê quán: Mộ Đức  - Quảng Ngãi
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ quản lý công.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- ĐTDĐ: 0934.444.777
- Mail: vanp.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
 
Giúp Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các lĩnh vực được phân công sau:
- Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc công tác lập hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, kết quả khảo sát, thiết kế xây dựng, hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng an toàn phù hợp với hình thức quản lý dự án.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra biện pháp thi công xây dụng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết về các lĩnh vực đầu tư, chỉ đạo thực hiện tư vấn, giám sát các công trình đầu tư xây dựng theo đúng năng lực, chức năng và nhiệm vụ của Ban.
- Chỉ đạo xử lý khi có sự cố xảy ra tại công trình xây dựng đang thi công để lập các thủ tục khắc phục theo quy đinh và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách để có hướng xử lý kịp thời.
- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Phòng Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy lợi và Phòng Kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng nông nghiêp.
- Được ký các loại văn bản liên quan theo lĩnh vực phân công và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách trước khi ban hành giữa các đơn vị liên quan.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các hoạt động về kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực kỹ thuật của các Phòng; Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy lợi và Kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng nông nghiêp và chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát và quản lý công tác Nội chính của đơn vị.
- Thường xuyên báo cáo với Phó Giám đốc phụ trách về tình hình thực hiện hợp đồng, tiến độ của các lĩnh vực dự án đầu tư được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách giao.
 
3. Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa
 
Nguyen van nghia.jpg
 - Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa
- Sinh ngày: 15/08/1968
- Quê quán: Tam Dương -Vĩnh Phúc
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành
Kế toán - Tài chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- ĐTDĐ: 0965.197.979
- Mail: nghianv.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
Giúp Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các lĩnh vực được phân công sau:
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, chủ trương đầu tư được giao đúng tiến độ và phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như phù hợp với năng lực chuyên môn của Ban để công việc luôn xuyên suốt và đồng nhất.
- Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các phương án giải pháp tổ chức quản lý dự án, giải phóng mặt bằng các công trình do Ban làm chủ đầu tư và quản lý dự án các công trình dự án khác do các đơn vị khác làm chủ đầu tư khi thực hiện các vấn đề tư vấn giám sát.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế cho các bước đầu tư xây dựng để thực hiện hiệu quả các công đoạn tiếp theo.
- Chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kế hoạch vốn, thanh quyết toán công trình, báo cáo tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cho Phó Giám đốc phụ trách để có hướng điều hành công việc phù hợp và hiệu quả.
- Được ký các loại văn bản liên quan theo lĩnh vực phân công và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách trước khi ban hành giữa các đơn vị liên quan.
- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách về lĩnh vực được phân công.
- Thường xuyên báo cáo với Phó Giám đốc phụ trách về tình hình thực hiện hợp đồng, tiến độ của các lĩnh vực dự án đầu tư được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách giao.
 

II. Danh sách cán bộ công chức, viên chức của Ban

Duong quoc hung.jpg
-Họ và tên: Dương Quốc Hưng
- Sinh ngày: 09/7/1976
- Quê quán: Kim Bảng - Hà Nam Ninh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính – Kế toán.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai
(Đã bảo vệ xong luận văn Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp)
- Trình độ chính trị: Đang học dở dang Cao cấp lý luận chính trị.
- ĐTDĐ: 0905935858.
- Mail: hungdq.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
huynh nhu hang.jpg
​- Họ và tên: Huỳnh Thị Như Hằng
- Sinh ngày: 26/03/1982
- Quê quán: Tuy Phước - Bình Định
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Trình độ chính trị: Không
- ĐTDĐ: 0165.452.4840
- Mail: hanghtn.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
doàn quoc viẹt.jpg
​- Họ và tên: Đoàn Quốc Việt
- Sinh ngày: 10/10/1981
- Quê quán: Quế Sơn- Quảng Nam
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông.
- Trình độ chính trị: Không
- ĐTDĐ: 0935508181
- Mail: vietdq.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 

nguyen quang hung.jpg
​- Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
- Sinh ngày: 14/09/1975
- Quê quán: Hải Hậu – Nam Định.
- Chức vụ: PhóTrưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quảng Trị Kinh Doanh.
- Trình độ chính trị: Không
- ĐTDĐ: 0963 080 084
- Mail: hungnq.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn
 
kop.jpg
​- Họ và tên: Đặng Huy Kốp
- Sinh ngày: 12/02/1984
- Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
- Chức vụ: nhân viên phòng Kỹ thuật XDCT Hạ tầng nông nghiệp
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
- Trình độ chính trị: Không
- ĐTDĐ: 0915.813.779
- Mail: kopdh.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn