Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGH​IỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng của đơn vị  

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông (gọi tắt là Ban quản lý dự án nông nghiệp) trực thuộc UBND tỉnh Đăk Nông, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư các pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà Nước và ngân hàng thương mại theo quy định để hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và theo các quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh Đăk Nông, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của các cơ quan tham mưu thuộc UBND tỉnh về chức năng quản lý Nhà nước. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý dự án Đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 Ban Quản lý dự án có chức năng Chủ đầu tư, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tất cả các nguồn vốn hợp pháp được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao. Được thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện.

Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong phạm vi các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư. Tiếp nhận làm Chủ đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khi được UBND tỉnh chuyển từ các chủ đầu tư khác về Ban Quản lý dự án.

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm và kế hoạch trung hạn, dài hạn đối với các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư. Tiếp nhận vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao để tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm theo các quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, và quy định hiện hành của nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư, của Ban quản lý dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành theo quy định. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao; lập và chấp hành dự toán, kế toán, quyết toán các nguồn vốn theo quy định của Pháp luật, phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và tài sản của Ban Quản lý dự án; thực hiện các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ đãi ngộ, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý dự án. Chịu trách nhiệm tự kiểm tra và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ công tác tài chính, kế toán của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, Luật đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước.
Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tháng, quý, 6 tháng, năm về tình hình hoạt động của cơ quan, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện các văn bản, chính sách pháp luật về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.