Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN QLDAĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP​
CƠ CẤU​ TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc

1. Đồng chí Phạm Đình Tuấn


Họ và tên: Phạm Đình Tuấn
Ngày sinh: 01/06/1966
Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoai: 0903.519.888
 
 
 
 
- Trực tiếp điều hành phòng Hành chính – Tổng hợp.

- Điều hành mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình, tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

- Chịu trách nhiệm điều hành chung tất cả công việc của các dự án.

- Làm việc với: Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan, UBND tỉnh về chủ trương, kinh phí và các vấn đề có tính cấp bách để thực hiện các dự án.

- Kiểm tra đột xuất, thường xuyên về kết quả thực hiện của các đợn vị, bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án.
 
2. Đồng chí Nguyễn Văn Nam
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 21/07/1968
Chức vụ: Phó Giám đốc.
Số điện thoại: 0913.475.504
 
- Trực tiếp điều hành phòng Đền bù – Giải phóng mặt bằng.
- Phụ trách dự án Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đăk Nông, chỉ đạo các đơn vị, các phòng liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo các đơn vị, các phòng và các bộ phận liên quan: Lập hồ sơ dự án thiết kế BVTC, thi công tuyến đường nối từ Quốc lộ 14 vào Khu công nghiệp Nhân Cơ và triển khai các bước thi công hạng mục Đập nước.
- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan để hoàn thành thủ tục cho thuê đất tại Khu công nghiệp Nhân cơ.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Phối hợp với UBND huyện Đăk R’Lấp để đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu mặt bằng thi công của dự án.
- Tham gia các cuộc họp giao ban do UBND tỉnh chủ trì liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Chủ trì, phối hợp làm việc với các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan xử lý công việc đối lĩnh vực mình phụ trách để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.
 
3. Đồng chí Hồ Sĩ Điệp
 
Họ và tên: Hồ Sĩ Điệp
Ngày sinh: 01/11/1965
Chức vụ: Phó Giám đốc.
Số điện thoại: 0913.434.008
 
- Trực tiếp điều hành phòng Tư vấn đầu tư xây dựng.

- Phụ trách các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 – 2020 (trừ dự án Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia giai đoạn 2014 – 2020), chỉ đạo các đơn vị, các phòng liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện công tác lập dự án, thiết kế BVTC, dự toán của dự án (phần bên trong hàng rào Khu công nghiệp Nhân cơ) đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

- Tham gia các cuộc họp giao ban do UBND tỉnh chủ trì liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Chủ trì, phối hợp làm việc với các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan xử lý công việc đối lĩnh vực mình phụ trách để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

 4 Đồng chí Nguyễn Thái Vượng
 
Họ và tên: Nguyễn Thái Vượng
Ngày sinh: 23/01/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc.
Số điện thoại: 0935.425.868
 
-Trực tiếp điều hành phòng Hạ tầng đô thị.
- Phụ trách dự án Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 chỉ đạo các đơn vị, các phòng liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Tham gia các cuộc họp giao ban do UBND tỉnh chủ trì liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Chủ trì, phối hợp làm việc với các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan xử lý công việc đối lĩnh vực mình phụ trách để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.
 
II. Danh sách cán bộ công chức, viên chức

I. Danh sách cán bộ công chức, viên chức

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Phạm Đình Tuấn

Giám đốc

2

Nguyễn Văn Nam

Phó Giám đốc

3

Hồ Sĩ Điệp

Phó Giám đốc

4

Nguyễn Thái Vượng

Phó Giám đốc

5

Nguyễn Văn Bắc

Trưởng phòng

6

Lê Hồng Tịnh

P. Trưởng phòng

7

Trần Xuân Hải

Trưởng phòng

8

Bùi Quốc Bảo

P. Trưởng phòng

9

Trần Quốc Đạt

Trưởng phòng

10

Lê Văn Thuấn

Trưởng phòng

11

Hoàng Thị Thu Hằng

P. Trưởng phòng

12

Trần Mạnh Hùng

P. Trưởng phòng

13

Phạm Văn Trung

Chuyên viên

14

Trần Đăng Tú

Chuyên viên

15

Cao Thị Vân

Chuyên viên

16

Bùi Văn Thông

Chuyên viên

17

Nguyễn Tấn Huy

Chuyên viên

18

Nguyễn Quang Sinh

Chuyên viên

19

Đặng Văn Minh

Chuyên viên