Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN QLDAĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

CƠ CẤU TỔ CHỨC- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và trục tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý dự vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao.

 
- Được thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đợn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.