Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC


I. Lãnh đạo Ban
1. Đ/c Võ Văn Hai

Võ Văn Hai.jpg
Họ và tên: Võ Văn Hai
Chức vụ: Trưởng Ban
Sinh ngày: 16/01/1959.
Quê quán: Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
Số điện thoại: 0913.487.279

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo phòng Quản lý Đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động và Xuất nhập khẩu.2. Đ/c Phạm Văn Hóa

Phạm Văn Hóa.jpg
Họ và tên: Phạm Văn Hóa 
Chức vụ: Phó Trưởng Ban.
Sinh ngày 02/9/1956.
Quê quán: Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành công nghiệp.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
Số điện thoại: 0914.160.939

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng Ban theo dõi và chỉ đạo công tác văn phòng; cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; an ninh, quốc phòng; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc lĩnh vực quản lý cơ quan.3. Đ/c Phạm Đình Bộ

Phạm Đình Bộ.jpg
Họ và tên: Phạm Đình Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban.
Sinh ngày: 22/8/1957.
Quê quán: Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế lâm nghiệp, Cử nhân Luật.
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân lý luận chính trị.
Số điện thoại: 0913.434.269

Nhiệm vụ đảm nhiệm: GiúpTrưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình; về bảo veek môi trường, phòng chống cháy, nổ trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của cơ qaun có thẩm quyền; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường.


4. Đ/c Phạm Ngọc Phòng

Phạm Ngọc Phòng.jpg
Họ và tên: Phạm Ngọc Phòng 
Chức vụ: Phó Trưởng Ban, kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng.
Sinh ngày 19/12/1959.
Quê quán: Huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành ngân hàng.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
Số điện thoại: 05013.546.724

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng Ban thực hiện công tác kết nghĩa với buôn Buar (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và công tác đỡ đầu, hỗ trợ xã Tâm Thắng xây dựng nông thôn mới; chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư, thu tiền thuê lại đất; xây dựng kết cấu hạ tầng; bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ trong KCN Tâm Thắng.II. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan:

STT

Họ và tên CBCNVC

    Điện  thoại

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

2.1 Lãnh đạo Ban

 

01

Võ Văn Hai -  Trưởng Ban

0913.487.279

02

Phạm Văn Hóa - Phó Trưởng Ban

3,544,591

0914.160.939

03

Phạm Đình Bộ - Phó Trưởng Ban

3,544,592

0913.434.269

04

Phạm Ngọc Phòng - Phó Trưởng Ban

3,683,579

2.2 Phòng Quản lý ĐT, DN, LĐ & XNK

05

Dương Xuân Thành – Trưởng phòng

3,546,724

06

Đỗ Đình Thắng – Phó Trưởng phòng

3,546,724

07

Lê Thị Ly Na – Chuyên viên

3,546,724

08

Đinh Thị Phương – Chuyên viên

3,546,724

2.3 Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Môi trường

09

Châu Văn Bảy – Trưởng phòng

3,546,723

10

Nguyễn Phương Bình – Phó Trưởng phòng

3,546,723

11

Nguyễn Thị Trúc Ly – Chuyên viên

3,546,723

2.4 Văn Phòng

12

Dương Xuân Thành – Kiêm nhiệm Chánh Văn phòng

3,544,591

13

Nguyễn Ngọc Bàn – Phó Chánh Văn phòng

3,544,591

14

Hồ Sỹ Tùng – Chuyên viên

3,544,591

15

Bạch Thị Hạnh – Kê Toán

3,544,591

16

Nguyễn Thị Toan – Văn thư, thủ quỹ

3,544,591

17

Võ Trần Thanh Thoại – Lái xe

 

18

Nguyễn Thế Phương – Bảo vệ

2.5 Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng

19

Phạm Ngọc phòng – Phó Trưởng Ban – Kiêm nhiệm Giám đốc

3,683,579

20

Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc

3,683,579

21

Tống Trần Quyền – TP. TCHC

3,709,739

22

Nguyễn Văn Quang – PTP. TCHC

23

Nguyễn Tấn Đợi – TP. QLKHĐT

3,683,578

24

Hồ Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên

 

25

Hoàng Thị Thu Sang – TP.QLHT

 

26

Đỗ Thanh Tuyền – PTP. TCKT

 

27

Trần Văn Quân – Kế toán

 

28

Từ Thung – Chuyên viên

 

29

Nguyễn Xuân Ngọc – Chuyên viên

 

30

Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên

 

31

Phan Thị Hà Phương – Chuyên viên

 

32

Trịnh Bá Đông – Lái Xe

 

33

Đoàn Xuân Thảo – Bảo vệ