Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
 

 
 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng, chính quyền tỉnh.

Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh. Vận hành, quản lý, khai thác hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật.

Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình phát trên sóng 02 Đài quốc gia...

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã theo quy định của pháp luật.

Ứng dụng những thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; Tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về mặt công tác được giao; Tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị; Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; Đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện một số chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình…​