Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
 
Trụ sở Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh

Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
 
- Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa
- Điện thoại: 05013.549.274;
- Fax: 05013.549.274;