Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông là cơ quan giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội khóa XII về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, trung ương.
2. Chức năng, nhiệm của các phòng thuộc Văn phòng:
2.1 Phòng công tác Đại biểu Quốc hội:
Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác, báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn ĐBQH tỉnh; tổ chức, phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, phục vụ Đoàn ĐBQH, ĐBQH tại kỳ họp Quốc hội, phục vụ hoạt động xã hội của Đoàn tại địa phương; giúp Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tổng hợp tình hình hoạt động cảu Đoàn để báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
2.2 Phòng công tác Hội đồng nhân dân.
Tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng nội dung chương trình công tác, báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, sáu tháng, năm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; chuẩn bị chương trình, nội dung, thẩm tra các báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân và phục vụ các kỳ họp, hội nghị, hội thảo, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; theo dõi hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, hướng dẫn hoạt động Thường trực HĐND các huyện, thị xã; theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp; tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế và ngân sách, dân tộc, văn hóa – xã hội, nội chính và xây dựng chính quyền; theo dõi hoạt động của Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
2.3 Phòng Thông tin và Dân nguyện.
Tham mưu, tổ chức biên tập và xuất bản Bản tin, kỷ yếu hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; quản trị mạng Lan của cơ quan, xây dựng và quản lý Website của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh phục vụ hoạt động của đại biểu dân cử; cung cấp thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND đến cử tri; thu thập, lưu trữ và cung cấp tài liệu thông tin phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH,ĐBQH, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu, theo dõi xử lý thông tin đường dây nóng của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Tham mưu và tổ chức phục vụ Thường trục Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn ĐBQH, ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, tổng hợp báo cáo, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham mưu, tổ chức phục vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức liên quan.
2.4 Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị.
Tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị và kế toán tài chính của cơ quan.
Giúp Chánh Văn phòng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện công tác tổ chức biên chế, quản lý cán bộ, công chức và hồ sơ CBCC theo quy định của pháp luật.
Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao và đảm bảo kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết, nhân bản tài liệu phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và hoạt động của Văn phòng theo quy định.
Giúp lãnh Đạo Văn phòng trong công tác hành chính, lưu trữ tài liệu theo chế độ bảo mật, công tác bảo vệ, khánh tiết, lễ tân của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và của Văn phòng; tổ chức kiểm kê, đánh giá khấu hao tài sản hàng năm và đề nghị thanh toán những tài sản hư hỏng; công tác phòng cháy chữa cháy; lập dự án kinh phí hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh theo quy định.
Giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Trưởng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo văn phòng trong hoạt động đối ngoại; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng giao.
Giúp chánh văn phòng tổng hợp công tác thi đua khen thưởng của cơ quan.
Phối hợp với Phòng công tác ĐBQH, Phòng công tác HĐND, Phòng thông tin và Dân nguyện phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát, công tác xây dựng pháp luật, tiếp công dân.