Skip Ribbon Commands
Skip to main content
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
 
1. Lãnh đạo ​Kho bạc
 
1.1. Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Chính
 
 
Nguyễn Trung Chính.jpg 

Chức vụ: Giám đốc KBNN Đắk Nông

Sinh ngày: 08/01/1958

Chỗ ở hiện nay: Phường Tân lập, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

Ngày vào Đảng: 30/8/1988, chính thức ngày: 30/8/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Quản lý Nhà nưóc: Chuyên viên cao cấp

Số điện thoại: 0913.411.584

  

Nhiệm vụ được phân công

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ của KBNN Đăk Nông. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Công việc liên quan đến các đề án thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; Các đề án, chính sách lớn của Hệ thống KBNN triển khai trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

+ Công tác tổ chức và cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

+ Công tác kiểm soát thanh toán vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu, vốn đầu tư XDCB.

+ Công tác quản lý tài chính nội bộ.

+ Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổ chức Cán bộ, Kiểm soát chi và Tài vụ.


1.2. Các phó giám đốc

- Ông Đào Văn Kỷ

 
7777Đào kỷ.jpg

Chức vụ: Phó Giám đốc KBNN Đắk Nông

Sinh ngày: 10/8/1965

Chỗ ở hiện nay: Thị trấn ĐắkMil, huyện ĐắkMil, tỉnh Đắk Nông.

Ngày vào Đảng: 03/11/1992, chính thức ngày: 03/11/1993

Trình độ lý luận chinh trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0948.878.868

 

Nhiệm vụ được phân công

- Tham gia chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Đăk Nông; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế, chế độ, tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác kế hoạch, tổng hợp, phân tích, thống kê.

+ Công tác hành chính quản trị, trật tự nội vụ; công tác an ninh, an toàn cơ quan. Công tác xây dựng cơ bản nội ngành.

+ Các hoạt động giao dịch thuộc Phòng Giao dịch.

- Tham gia các Ban, Tổ, Hội đồng theo các quyết định của Giám đốc KBNN Đăk Nông.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng và Phòng Giao dịch.

- Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: KBNN Đăk G’Long, KBNN Đăk R’Lấp và KBNN Tuy Đức.


- Ông Nguyễn Công ​Điều
 
Nguyễn Công Điều.jpg

Chức vụ: Phó Giám đốc KBNN Đắk Nông

Sinh ngày: 20/4/1966

Chỗ ở hiện nay: Phường Tân Thành, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Ngày vào Đảng: 03/3/1994, chính thức ngày: 03/3/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0913.493.785

 
Nhiệm vụ được phân công

- Tham gia chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Đăk Nông; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác kế toán, thanh toán, chế độ kế toán nhà nước; tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm; công tác kiểm soát thanh toán kinh phí chi thường xuyên; Công tác quản lý kho quỹ, tiền, tài sản.

+ Công tác quản lý điều hành vốn KBNN, công tác huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

+ Công tác Thanh tra, kiểm tra và hoạt động thanh tra chuyên ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

+ Công tác tin học và lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Công tác tuyên truyền của Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.

- Tham gia các Ban, Tổ, Hội đồng theo các quyết định của Giám đốc KBNN Đăk Nông.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế toán Nhà nước, Thanh tra Kiểm tra và Tin học.

- Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: KBNN Cư Jút, KBNN Krông Nô, KBNN Đăk Mil và KBNN Đăk Song.

                                                              
2. Danh sách cán bộ công chức các phòng chuyên môn

I

Phòng TCCB

 

 

1

Phạm Đình Tấn

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn T. Hồng Thắm

Chuyên viên

 

3

Nguyễn Thị Ngân

Cán sự

 

II

Phòng Thanh tra, kiêm tra


 

 

4

Đào Quang Thông

Trưởng phòng

 

5

Nguyễn Bá Toàn

Phó Phòng

 

6

Trương Tiến Dũng

Phó phòng

 

7

Trần Văn Tâm

Chuyên viên

 

8

Lê Minh Sáng

Chuyên viên

 

III

Phòng KTNN

 

 

9

Lê Xuân Tuấn

Phó Phòng

 

10

Phạm Tiến Hùng

Phó Phòng

 

11

Nguyễn T. Quỳnh Giang

Phó phòng

 

12

Phan Thị Kim Anh

KTVTC


13

Đào Anh Lê

KTVTC

 

14

Nguyễn Thị Thùy Vân

KTVTC

 

15

Mai Anh Tuấn

KTVTC

 

16

Võ Minh Tùng

KTV

 

17

Phạm Thành Trung

KTV

 

18

Trần Lê Nguyên Vũ

KTV

 

19

Cao Thượng Duy

KTV

 

20

Lê Ngọc Bích

KTV

 

21

Trần Thị Ninh

TK

 

22

Trần Thị Hoan

KN

 
 

IV

Phòng Tin học

 

 

23

Nguyễn Tấn Việt

Phó phòng (phụ trách)

 

24

Phan Ngọc Trang

CV

 

V

Phòng kiểm soát chi

 

 

25

Nguyễn Kim Phong

Trưởng phòng

 

26

Trần Văn Hoạch

Phó phòng

 

27

Nguyễn T. Ngọc Lan

CV

 

28

Trần Tiến

CV

 

29

Phan Văn Điện

CV

 

30

Phạm Thị Long

CV

 

31

Hồ Thị Bích Huyệt

CS

 

32

Bùi Quang Trung

CS

 

33

Lê Văn Phong

CV

 

34

Nguyễn T. Thanh Thuỷ

CV

  

VI

Phòng Tài vụ

 

 

35

Nguyễn Thị  Huệ

Trưởng phòng

 

36

Nguyễn Thị Lệ Mỹ

KTVTC

 

37

Phạm Thị Ánh Điệp

KTVTC

 

38

Đàm Thị Bích

KTV

 

VII

Văn phòng

 

 

39

Nguyễn Hòa Cưu

Trưởng phòng

 

40

Dương Ngọc Thiền

Phó phòng

 

41

Bùi Thị Lộc

VT

 

42

Trương Xuân Hảo

LX

 

43

Đỗ Huy Kiểm

BV

 

44

Lê Quang Thuý

LX

 

45

Đặng Văn Du

CS

 

46

Đinh Quang Khải

LX

 

47

Nguyễn Văn Nhiệm

BV

 

48

Nguyễn Thị Hoài

KTVTC

 

VIII

P. Giao dịch

 

 

49

Nguyễn Văn Đức

Trưởng phòng​

 

50

Trần Đức Toản

Phó phòng

 

51

Nguyễn Diễn Nghĩa

KTT

 

52

Nguyễn Thị Hoài

CV

 

53

Hồ Thị Nhâm

KTV

 

54

Hoàng Thị Đào

KTV

 

55

Đặng Văn Tuấn Anh

KTVTC

 

56

Nguyễn Thị Toan

KN

 

57

Nguyễn Thị Cúc

KN

 

58

Phan Thị Phượng

KN

 

59

Nguyễn Thị Thanh 

KTV

 

60

Nguyễn Thị Thuý

KTV