Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
        GIỚI THIỆU CHUNG
 Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
(Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông)
 
      - Địa chỉ: đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

      - Email: skhdt@daknongdpi.gov.vn

      - Website:http://www.daknongdpi.gov.vn