Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giám đốc

1.1. Giám đốc: Lê Trọng Yên

scan0002.jpg 
 
 

Số điện thoại: 0975 096 789

Địa chỉ thư công vụ: yenlt.stnmt@daknong.gov.vn

Là người đứng đầu, là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Giữ mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; các Ban Đảng thuộc Tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

        - Phụ trách công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch, tài chính; công tác thanh tra; Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các phòng: Tổ chức Cán bộ;  Kế hoạch - Tài chính; Kỹ thuật nghiệp vụ; Thanh tra sở.

 

 1.2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bằng.

scan0005.jpg 
 
 

        Điện thoại: 0913.436.576.

        Địa chỉ thư công vụ: bangnv.snnptnt@daknong.gov.vn 

         Phó Giám đốc, được phân công là Phó giám đốc trực: Giúp Giám đốc chỉ đạo các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng.

- Phụ trách công tác công tác lâm nghiệp; công tác Văn phòng Sở; Dự án Flitch;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Văn phòng Sở; Ban quản lý dự án Flitch.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

3.3. Phó Giám đốc: 


 
 

Điện thoại: 0982.058.494.

Địa chỉ thư công vụ: gamh.snnptnt@daknong.gov.vn

Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác trồng trọt; bảo vệ thực vật và công tác Khuyến nông- Khuyến ngư.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Bảo vệ Thực vật; Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư; các công việc liên quan đến dự án 3EM, cao su tiểu điền.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


4.4. Phó Giám đốc: Nguyễn Cầu.

scan0006.jpg 
 
 

         Điện thoại: 0914.328.289.

Địa chỉ thư công vụ: caun.snnptnt@daknong.gov.vn

         Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác Thú y, thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


5.5. Phó Giám đốc: ​Phạm Hữu Hào

Hinh.jpg
 
 

         Điện thoại: 0913.453.610.

Địa chỉ thư công vụ: haoph.snnptnt@daknong.gov.vn

         Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác Thủy lợi và Phòng chống lụt bão; nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn; BQL dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BQl Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên" Đắk Nông (PPMU Đắk Nông).

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

6.6. Phó Giám đốc: K'Khét Atô.

 
 c.jpg

 

Điện thoại: 0906.443.017.

Địa chỉ thư công vụ: atok.snnptnt@daknong.gov.vn


         Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác định canh, định cư, sắp xếp, ổn định dân cư; các chính sách về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


II. Danh sách cán công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

I

Văn phòng Sở

1

Phan Quang Chuân

Phó Chánh văn phòng

2

Bùi Thị Hằng

Phó Chánh văn phòng

3

Trần Thị Huyền

Chuyên viên

4

Phạm Thị Loan

Chuyên viên

5

Châu Bá Nghị

Lái xe

6

Trần Thị Thu Hiên

Cán sự

7

Trần Thị Hương

Cán sự

8

Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên

9

Nguyễn Thị Nụ

Nhân viên

II

Phòng Tổ chức cán bộ

10

Nguyễn Văn Lá

Trưởng phòng TCCB

11

Nguyễn Trung Tính

Phó Trưởng phòng TCCB

12

Lưu Đức Cương

Phó Trưởng phòng TCCB

13

Nguyễn Anh Hùng

Chuyên viên

14

Lê Xuân Hải

Chuyên viên

15

Đặng Thị Yến Sanh

Chuyên viên

III

Phòng Kế hoạch - Tài chính

16

Nguyễn Huy Phong

Phó Trưởng phòng KH-TC

17

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng KH-TC

18

Đặng Trung Kiên

Phó Trưởng phòng KH-TC

19

Nguyễn Duy Hinh

Chuyên viên

20

Lê Thị Giang

Cán sự

21

Quỳnh

Chuyên viên

22

Bùi Duy Giáp

Chuyên viên

23

Nguyễn Đức Tâm

Chuyên viên

24

Cao Minh Nguyệt

Chuyên viên

25

Phạm Xuân Thụ

Chuyên viên

IV

Thanh tra

26

Nguyễn Phi Đường

Chánh Thanh tra sở

27

Mai Minh Tân

Phó Chánh Thanh tra sở

28

Trần Hữu Đức

Chuyên viên

29

Trương Quang Hoa

Chuyên viên

30

Vũ Hà Diễm Thu

Chuyên viên

 


III. Thông tin các đơn vị Hành chính trực thuộc Sở:


3.1. Chi cục Bảo vệ thực vật:


- Số điện thoại và fax: 0501.6260.553


- Địa chỉ mail công vụ: ccbvtv.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


3.2. Chi cục Thú y:


- Số điện thoại: 0501.3703.593; Fax: 0501.3543.942


- Địa chỉ mail công vụ: ccty.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: tổ 5, phường Nghĩa Phú, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


3.3. Chi cục Lâm nghiệp:


- Số điện thoại và fax: 0501.3544.213


- Địa chỉ mail công vụ: ccln.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.3.4. Chi cục Kiểm lâm:


- Số điện thoại và fax: 0501.3544.437


- Địa chỉ mail công vụ: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.3.5. Chi cục Thủy lợi và PCLB:


- Số điện thoại: 0501.3549.020; Fax0501.3544.918


- Địa chỉ mail công vụ: cctlpclb.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.3.6. Chi cục Phát triển nông thôn:


- Số điện thoại và fax: 0501.3544.423; Fax: 0501.3549.060


- Địa chỉ mail công vụ: ccptnt.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: số 2, đường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.3.7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:


- Số điện thoại và fax: 0501.3549.268


- Địa chỉ mail công vụ: ccqlcl.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.IV. Thông tin các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:


4.1. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư:


- Số điện thoại và fax: 0501.3544.522


- Địa chỉ mail công vụ: ttkn.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: tổ 3, P. Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.4.2. Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT:


- Số điện thoại và fax: 0501.3545.076


- Địa chỉ mail công vụ: ttnshvsmt.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông


4.3. Quỹ Bảo về và Phát triển rừng:


- Số điện thoại và fax: 0501.3549.028


- Địa chỉ mail công vụ: qbvptr.snnptnt@daknong.gov.vn.


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.4.4. Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp:


- Số điện thoại và fax: 0501.3545.301


- Địa chỉ mail công vụ: ttqhkstknln.snnptnt@daknong.gov.vn.​


- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


4.5. Ban quản lý RPH Thác Mơ:

Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

4.6. Ban quản lý RPH Vành đai biên giới:

Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

4.7. Ban quản lý RPH Nam Cát Tiên:

Địa chỉ: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

4.8. Ban quản lý DA PPMU:

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4.9. Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

- Điện thoại: 0501.6525.555

- Địa chỉ cơ quan: xã Đắk Nia, tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.​