Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐĂK NÔNG
 
I. BAN GIÁM ĐỐC

1.1 Giám đốc:  Võ Văn Hùm
 
Gđ Hùm 002.jpg
 
                                                
Điện thoại:  0913453773
Địa chỉ thư công vụ:  Humvv.sgtvt@daknong.gov.vn

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Giao thông vận tải (GTVT), lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao, chịu trách nhiệm cá nhân  trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ GTVT về quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT trên địa bàn tỉnh.

a) Phụ trách chung, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở.

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch của Ngành và Sở, triền khai thực hiện công trình công tác tháng, quý năm.

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và tiền lương, thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Các công việc mà không phân công cho các Phó giám đốc

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng sở, Phòng Kế hoạch – tài chính.

d) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch: Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng; trưởng Ban phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Phó trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do tỉnh phân công

e) Ký tất cả các văn bản liên quan đến mọi hoạt động của Sở.
1.2 Phó Giám đốc: Nguyễn Nhân Bản 
                Nguyễn Nhân Bản, Phó Giám đốc.jpg
                                                 Điện thoại:  0914018437

Địa chỉ thư công vụ:  Bannn.sgtvt@daknong.gov.vn

a) Thay Giám đốc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng và được ủy quyền.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực;

- Công tác quản lý nhà nước về giao thông, bao gồm các đầu tư xây dựng và quản lý, sửa chữa, phát triển giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh; Công tác an toàn giao thông; cải cách hành chính; kỹ thuật công trình cà nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

- Theo dõi, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện toàn diện các mặt của các dự án xây dựng làm mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đảm bảo giao thông và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh không do SỞ làm chủ đầu tư.

- Công tác đầu tư xây dựng giao thông đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng; phòng Hạ tầng giao thông; theo dõi hoạt động về giao thông vận tải của các Huyện Cư Jut, Krông Nô, Đắk G’Long và Thị xã Gia Nghĩa; Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động có liên quan của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh. 

d) Kiêm các chức danh:

- Trưởng ban Ban An toàn giao thông Sở; Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ISO cơ quan; Chủ tịch hội đồng nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật.

- Tham gia thành viên các hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

e) Giám đốc Sở ủy quyền ký thay:

- Ký chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký văn bản đến hàng ngày khi Giám đốc đi vắng.

- Ký Giấy thi công công trình; giấy phép phương tiện quá khổ, quá tải cầu đường.


1.3 Phó Giám đốc: 
Phạm Văn Mạnh

                                                                                        Phạm đình mạnh.jpgĐiện thoại:  0903537575

Địa chỉ thư công vụ:  Manhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

a) Thay Giám đốc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng và được ủy quyền.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động về cuả các huyện Đắk Mil, Đắk R’Lấp,Tuy Đức.   

d) Kiêm các chức danh: Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

e) Giám đốc Sở ủy quyền ký thay:

- Ký chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

               


II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

2.1 Văn Phòng:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hữu Khánh

Phó chánh - Phụ trách Văn phòng

0501.3544.593

2

Nguyễn Hữu Lĩnh

Phó chánh VP

 

3

Đào Công Chức

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Tuyết

Văn thư

 

5

Hà Văn Thành

Chuyên viên

 

6

Phan Văn Đạo

Chuyên viên

 

7

Hoàng Văn Tài

Chuyên viên

 

8

Võ Đức Nhất

Chuyên viên

 

9

Triệu Văn Quân

Lái xe

 

10

Lê Phước Mến

Lái xe

 

11

Triệu Chí Hưng

Lái xe

 

12

Lâm Thị Nhị

Tạp vụ

 

13

Nguyễn Tiến Sỹ

Bảo vệ

 

14

Lục Văn Vinh

Bảo vệ

 

2.2 Phòng Vận tải - Phương tiện và Người lái:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Chí Thành

Trưởng phòng

 

2

Lê Đình Hải

Phó phòng

 

3

Nguyễn Dũng

Phó phòng

 

4

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

 

5

Tôn Thất Vinh

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Văn ​Bách

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Duy Hưng

Chuyên viên

 

8

Trần Hữu Tuấn

Nhân viên

 

 ​2.3 Phòng Pháp chế - An toàn:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Hà

Trưởng phòng

 

2

Trần Đình Nam

Nhân viên

 

​​2.4 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Bắc

Phó phòng

 05013.544.363

2

Lê Thị Hồng  Nhung

Phó phòng

 

3

Nguyễn T. Tuyết Nga

Kế toán

 

4

Phạm Hoài Anh

Kế toán

 

5

Trương Thị Diễm

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Thị Thủy

Thủ Quỹ

 

7

Trần Việt Anh

Nhân viên

 

 ​2.5 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Văn Điền

Trưởng Phòng

 

2

Trương Đức Tuấn

Phó phòng

 

3

Phạm Văn Tình

Phó phòng

 

4

Nguyễn Ngọc Thắng

Chuyên viên

 

5

Đặng Thành Luân

Nhân viên

 

​​

2.6 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Nhân Bản

Phó GĐ kiêm TP

 

2

Nguyễn Văn Thịnh

Phó phòng

 

3

Đinh Hoàng Trung

Chuyên viên

 

4

Phùng Tuyên Quý

Nhân viên

 

 

2.7 Phòng Thanh Tra giao thông:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Xuân Nhị

Chánh TT

0501.3544.840

2

Hoàng Hữu Huy

Phó chánh TT

 

3

Lê Phan Quốc Toản

Phó Chánh TT

 

4

Hoàng Anh Dũng

Đội trưởng

 

5

Bùi Ngọc Tịnh

Đội trưởng

 

6

Nguyễn Quang Khải

Đội phó

 

7

Lê  Văn Việt

Đội phó

 

8

Nguyễn Hữu Sơn

Đội phó

 

9

Trần Hoài Xuân

Đội viên

 

10

Lê Thế Hoàng

Đội viên

 

11

Phạm Thành Đức

Đội viên

 

12

Ngô Thanh Thảo

Đội viên

 

13

Đinh Quốc Hải

Đội viên

 

14

Nguyễn Thành An

Đội viên

 

15

Y Suyên Knul

Đội viên

 

16

Nguyễn Ngọc Thạch

Đội viên

 

17

Hoàng Trung Huấn

Đội viên

 

18

Nguyễn Văn Lan

Đội viên

 

19

Nguyễn Lý Quang

Đội viên

 

20

Bùi Công Mạnh

Đội viên

 

21

Nguyễn Giang Nam

Đội viên

 

22

Phạm Văn Huyền

Đội viên

 

 

2.8 Ban Quản lý dự án III:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Văn Đoàn

Trưởng ban

0501.354.820

2

Trần Vĩnh Phương

Phó ban

 

3

Lê Văn Giang

CBKT

 

4

Nguyễn Bá Anh

CBKT

 

5

Lê Thị Hoài

Kế toán

 

6

Nguyễn Thị Bích Đào

Kế toán

 

7

Trần Hữu Hậu

Nhân viên