Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐĂK NÔNG
 
I. Giới thiệu chung
  Trụ sở Sở Giao thông vận tải
 
 (Trụ sở: Sở Giao thông vận tải )
 
       - Địa chỉ: Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
       - Điện thoại: 05013.544.593.
       - Fax: 05013544103