Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
 
I. Ban giám đốc
1. Đồng chí Phạm Ngọc Danh
 
PHẠM NGỌC DANH GIÁM ĐỐC.jpg
Họ và tên: Phạm Ngọc Danh
Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại cá nhân: 0913474233
Điện thoại cơ quan: 0501 3704199
Email: danhpn.skhcn@daknong.gov.vn

 
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược, tiềm lực KHCN, quy hoạch, kế hoạch, tài chính; Công tác tổ chức và cán bộ, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, đối ngoại; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự của cơ quan;

+ Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý khoa học, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở; Tổng biên tập bản tin Khoa học và Công nghệ của ngành, hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khoa học liên quan đến các lĩnh vực: điều tra cơ bản, quy hoạch, chiến lược, an ninh quốc phòng, nông lâm, thủy lợi, tài nguyên - môi trường và văn hóa - xã hội;

+ Là chủ tài khoản của đơn vị;

+ Phụ trách chung công tác cải cách hành chính của cơ quan;

+ Điều hành hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

+ Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Đồng chí Trần Viết Hùng
 
TRẦN VIẾT HÙNG-PHÓ GIÁM ĐỐC.jpg
Họ và tên: Trần Viết Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại cá nhân: 0913480919
Điện thoại cơ quan: 0501 3704233
Email: hungtv.skhcn@daknong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

+ Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ;
+ Chương trình năng suất, chất lượng tỉnh Đăk Nông;

+ Công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Triển khai thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Sở;

+ Theo dõi các Nhiệm vụ khoa học về xây dựng, công nghiệp, giao thông – vận tải;

+ Phụ trách và theo dõi hoạt động của các Hội, công tác tuyên giáo và đoàn thể; tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
3. Đồng chí Trần Mạnh Đương
 
TRẦN MẠNH ĐƯƠNG-PHÓ GIÁM ĐỐC.jpg
Họ và tên: Trần Mạnh Đương
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại cá nhân: 0913435001
Điện thoại cơ quan: 0501 3708080
Email: duongtm.skhcn@daknong.gov.vn

 
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ;

- Là Trưởng Ban biên tập Bản tin khoa học và công nghệ;
- Theo dõi các nhiệm vụ khoa học về chính sách, kinh tế; tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
4. Đồng chí Trần Đình Mạnh
 
TRẦN ĐÌNH MẠNH - PHÓ GIÁM ĐỐC.jpg
Họ và tên:Trần Đình Mạnh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại cá nhân: 0913436877
Điện thoại cơ quan: 0501 3503877
Email: manhtd.skhcn@daknong.gov.vn

 
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chi khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Hoạt động Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở; Phòng Quản lý chuyên ngành;

+ Tổ chức xây dựng mạng lưới quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, thị và các ngành; triển khai đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia hội đồng và Ban chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
 
II. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

2.1 Văn phòng Sở

1

Lưu Văn Đặng

Chánh văn phòng

2

Lê Xuân Kỳ

Phó Chánh văn phòng

3

Hồ Chí Năm

Phó Chánh văn phòng

4

Đỗ Đặng Thông

Chuyên viên

5

Bùi Thị Nhung

Chuyên viên

6

Nguyễn Thúy Vân

Văn thư

2.2 Phòng kế hoạch tài chính

7

Võ Thị Thành Bình

Phó trưởng phòng

8

Phan Thị Thương

Kế toán trưởng

9

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

10

Bùi Tuấn Vũ

Kế toán viên

2.3 Phòng Quản lý Khoa học

11

Tạ Quốc Bừng

Phó trưởng phòng

12

Lê Xuân Hoàng

Chuyên viên

13

Đỗ Thị Diệu Tâm

Chuyên viên

14

Võ Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

2.4 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

15

Lê Huy Tuấn

Phó Trưởng phòng

16

Nguyễn Gia Phố

Chuyên viên

17

Phạm Văn Đức

Chuyên viên

2.5 Phòng Quản lý Chuyên ngành

18

Nguyễn Đức Tân

Trưởng phòng

19

Nguyễn Trung Trực

Phó Trưởng phòng

2.6 Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

20

Nguyễn Đình Tuân

Trưởng phòng

21

Lê Thị Sương

Chuyên viên

2.7 Thanh tra Sở

22

Phùng Thị Vân

Phó Chánh Thanh tra

23

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

2.8 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

24

Dư Mạnh Công

Chi cục Trưởng Chi cuc TC-ĐL-CL

25

Trần Nam Thông

Phó Chi cục Trưởng Chi cuc TC-ĐL-CL

26

Nguyễn Thị Hiến

Phó phòng chất lượng

27

Trần Bảo Ngọc

Chuyên viên

28

Nguyễn Văn Thông

Phó phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn

29

Hà Thọ Nghĩa

Chuyên viên

30

Phan Văn Hiển

Chuyên viên

31

Trương Thị Thư

Kế toán trưởng

32

Trần Viết Đông

Kiểm định viên

33

Vũ Xuân Định

Chuyên viên

34

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên

35

Hoàng Việt Dũng

Chuyên viên

36

Đỗ Mạnh Dũng

Chuyên viên

37

Trần Tiến Dũng

Chuyên viên

2.9 Trung tâm thông tin và Ứng dụng KHCN

38

Lê Xuân Quả

Giám đốc trung tâm

39

Đinh Văn Thuần

Phó giám đốc trung tâm

40

Trần Huy Vân

Trưởng phòng hành chính – tổng hợp

41

Nguyễn Thị Mai Lan

Chuyên viên

42

Bùi Thị Oanh

Chuyên viên

43

Phạm Thị Bích Hiếu

Chuyên viên

44

Nguyễn Ngọc Trung

Chuyên viên

45

Ngô Thị Tâm

Văn thư

46

Trần Thị Mai Hoa

Phó phòng thông tin

47

Vũ Thị Thùy Trang

Chuyên viên

48

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên

49

Tưởng Thị Hoàn

Chuyên viên

50

Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên

51

Lê Đình Hồng

Chuyên viên

52

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

53

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

54

Đoàn Thị Hà Thanh

Kế toán

 ​