Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc

1. Đồng chí Hoàng Công Thắng

Hoàng Công Thắng, Giám đốc.jpg


- Họ và tên: Hoàng Công Thắng
 
- Ngày tháng năm sinh: 02 tháng 3 năm 1961
 
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ
 
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ kinh tế phát triển
 
- Điện thoại: 0913433634
 
* Nhiệm vụ đảm nhiệm:
 
- Giám đốc Sở là người lãnh đạo và điều hành công việc của Sở Ngoại vụ, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông.
 
- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các công việc của Sở, Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Sở.
 
- Giữ mối liên hệ công tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
 
- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đăk Nông với các địa phương, tổ chức nước ngoài và quốc tế; các hoạt động đối ngoại và thông tin đối ngoại của tỉnh; Công tác phân giới cắm mốc. Công tác tổ chức, cán bộ, biên chế tiền lương; Công tác thi đua khen thưởng và kỹ luật của cơ quan;
 
- Trực tiếp phụ trách Phòng Hợp tác Quốc tế.
 
2. Đồng chí Dương Huy Toàn

toàn.jpg


 
- Họ và tên: Dương Huy Toàn

- Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 10 năm 1976

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ kinh tế phát triển

- Điện thoại: 0903535155

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về biên giới và phân giới cắm mốc; ngoại giao kinh tế; thu hút vận động, đầu tư viện trợ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh, quản lý các dự án NGOs và công tác biên phiên dịch.

- Quản lý và điều hành trang thông tin điện tử (Website) của Sở.

- Trực tiếp phụ trách phòng Biên giới.

- Được uỷ quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng (theo giấy uỷ quyền).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc.

 
3. Đồng chí Nguyễn Đình Nghĩa
 
11Ông NGuyễn Đình Nghĩa Phó Giám đốc Sở ngopaij vụ 9.jpg

 
- Họ và tên: Nguyễn Đình Nghĩa

- Ngày tháng năm sinh: 08 tháng 6 năm 1963

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cư nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh
- Điện Thoại: 0905155226
* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về công tác nhập cảnh của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến công tác, học tập, làm việc tại tỉnh và công tác Văn phòng Sở.
- Trực tiếp phụ trách các phòng: Lãnh sự việt kiều; Văn phòng sở.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ tài khoản cơ quan trong đó bao gồm các khoản khoản chi thường xuyên theo định mức cụ thể: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, công tác phí, văn phòng phẩm. Các chi phí phát sinh ngoài định mức quy định phải xin ý kiến Giám đốc trước khi thực hiện.

- Được ủy quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc.
 
4. Đồng chí Nguyễn Thị Chín
 
chín.jpg

 
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Chín
 
- Ngày tháng năm sinh: ngày 18 tháng 6 năm 1980
 
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Chi ủy viên Chi bộ
 
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Hành chính
 
- Điện thoại: 0976.719.669
 
* Nhiệm vụ đảm nhiệm:
 
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác lễ tân, khánh tiết đối với các hoạt động đối ngoại của tỉnh, các đoàn Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài (đoàn ra); quản lý Nhà nước công tác thanh tra ngoại giao.
 
- Trực tiếp phụ trách các phòng: Lễ tân ngoại giao; thanh tra.
 
- Được uỷ quyền điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng, (theo giấy uỷ quyền).
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc
Sở.
 
 
II. Danh dách cán bộ, công chức theo chức danh và phòng ban trực thuộc.

2.1  Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Điên thoại

1

Nguyễn Thị Kim Loan

Chánh Văn phòng

 

2

Nguyễn Thị Khánh Vân

Phó chánh Văn phòng

05013.547.774

0943.107.799

3

Võ Thái Lâm

Phó chánh Văn phòng

 

4

Trần Hoàng Sỹ        

Kế toán

0943.107.799 

5

Lãnh Quỳnh Hương

Chuyên viên

 

6

Lưu Thế Hoằng

Lái xe

0975.245.245

7

Trần Văn Phòng

Lái xe 

 

8

Kiều Thị Hoài Thu

Văn Thư 

0168.586.7274

2.2  Phòng Lễ tân Ngoại giao

1

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng phòng

0976.475.588

2

Vũ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0916.545.657

2.3  Phòng Chính trị Kinh tế Quốc tế

1

Trần Văn Khang

Trưởng phòng

0906.314.282

2

Đào Phương Hiền

Chuyên viên

0976.722.376

3

Phạm Thị Phượng

Chuyên viên

 

4

Trần Nhị Bạch Vân

Chuyên viên

 


2.4 Phòng Lãnh sự  - Việt kiều

1

Lê Thị Vân Anh

Trưởng phòng

0978.855.867

2

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

0919.479.689

3

Nguyễn Thị Tâm

Cán sự

0918.294.272


2.5 Phòng Biên giới

1

Lê Đức Cường

Trưởng phòng

0903.561.966

2

Nguyễn Văn Quảng

Chuyên viên

0916.057.757

3

Thạch Phi Na Reng

Chuyên viên


 ​