Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG


 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên
     
10664.jpg
Họ và tên: Nguyễn Đức Nguyên​
Chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ
Số điện thoại:
0986.878.484

Chủ tài khoản, phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công cấp xã, cán bộ không chuyên trách; Công tác Thanh tra, kiểm tra.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Thi đua Khen thưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường

11Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.jpg
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Số điện thoại:0914.142.958
 
 

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng Sở; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác pháp chế; Phụ trách trang tin điện tử của Sở; Khoa học công nghệ; Công tác đối ngoại.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Chi cục Văn thư Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

3. Đồng chí Lê Quy

11Lê Quy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.jpg
Họ và tên: Lê Quy
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Số điện thoại:
 
Phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Vị trí việc làm; Công tác thanh niên; Xây dựng chính quyền, địa giới hành chính. Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.
 

4. Đồng chí Đoàn Văn Tân

11đoàn văn tân, phó giám đốc sở nội vụ.jpg
Họ và tên: Đoàn Văn Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Số điện thoại:  


Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế; Công tác Hội và Tổ chức phi chính phủ; Chế độ chính sách tiền lương.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Tôn giáo.

II. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở​

 

TT

Họ và tên

Số điện thoại
(05013)

Email

1. Văn phòng Sở

1

Nguyễn Thị Hiệp

544131

hiepnt.snv@daknong.gov.vn

2

Lê Đức Hùng

544131

hungld.snv@daknong.gov.vn

3

Đặng Ngọc Quang

544131

quangdn.snv@daknong.gov.vn

4

Trần Trung Nghĩa

544131

nghiatt.snv@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hải

544131

haint.snv@daknong.gov.vn

6

Lê Tuấn Phúc

544131

phuclt.snv@daknong.gov.vn

7

Phạm Thị Hoa

544131

hoapt.snv@daknong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Phượng

544131

phuongnt.snv@daknong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Vy Qúy

544131

quyntv.snv@daknong.gov.vn

10

Đặng Thị Ngọc Lan

544131

 

11

Bùi Anh Tuấn

544131

 

12

Dương Văn Khang

 

 

13

Nguyễn Đức Anh

 

 

2. Phòng CCVC

14

Bùi Hiếu

544422

hieub.snv@daknong.gov.vn

15

Trần Văn Công

544422

congtv.snv@daknong.gov.vn

16

Lê Thị Mùi

544422

muilt.snv@daknong.gov.vn

17

Lê Văn Lý

544422

lylv.snv@daknong.gov.vn

18

Lê Minh Long

544422

longlm.snv@daknong.gov.vn

19

Đoàn Ngọc Lâm

544422

lamnd.snv@daknong.gov.vn

20

Nguyễn Thị Yến Nhi

544422

nhinty.snv@daknong.gov.vn

21

Bùi Thị Hoàng Diệu

544422

dieubth.snv@daknong.gov.vn

22

Trần Thị Ánh Nguyệt

544422

 

23

Lê Đình Nguyên

544422

 

3. Phòng CCHC

24

Lê Trung Trường Vũ

545420

vultt.snv@daknong.gov.vn

25

Đậu Thị Hương

545420

huongdt.snv@daknong.gov.vn

26

Trần Ngọc Lâm

545420

lamtn.snv@daknong.gov.vn

27

Thái Thị Hoài

545420

hoaitt.snv@daknong.gov.vn

28

Bùi Văn Cường

545420

cuongbv.snv@daknong.gov.vn

29

Y Tuyn Niê

545420

 

4. Phòng XDCQ&CTTN

30

Khổng Xuân Dũng

544489

dungkx.snv@daknong.gov.vn

31

Trần Anh Nguyên

544489

nguyenta.snv@daknong.gov.vn

32

Đường Duy Chinh

544489

chinhdd.snv@daknong.gov.vn

33

Hoàng Xuân Bình

544489

binhhx.snv@daknong.gov.vn

34

Trần Cao Cường

544489

cuongtc.snv@daknong.gov.vn

35

Bùi Thị Minh Mỵ

544489

mybtm.snv@daknong.gov.vn

36

Lê Thị Thúy Hà

544489

haltt.snv@daknong.gov.vn

37

Lê Thanh Tuấn

544489

tuanlt.snv@daknong.gov.vn

5. Phòng TCBC&TCPCP

38

Phạm Vương Quốc Trung

541818

trungpvq.snv@daknong.gov.vn

39

Lê Xuân Thuận

541818

thuanlx.snv@daknong.gov.vn

40

Trương Thị Quỳnh Trâm

541818

tramttq.snv@daknong.gov.vn

41

Đinh Thanh Ninh

541818

ninhdt.snv@daknong.gov.vn

42

Trần Thị Ngọc Dung

541818

dungttn.snv@daknong.gov.vn

43

Đặng Xuân Phong

541818

 

44

Nguyễn Thị Thanh Thúy

541818

 

7. Thanh tra Sở

45

Lê Xuân Tuấn

545862

tuanlx.snv@daknong.gov.vn

46

Lê Thanh Đạm

545862

damlt.snv@daknong.gov.vn

47

Nguyễn Văn Điệp

545862

diepnv.snv@daknong.gov.vn

48

Lê Quang Mạnh

545862

manhlq.snv@daknong.gov.vn

8. Ban TĐ-KT

49

Nguyễn Đình Đính

545184

dinhnd.snv@daknong.gov.vn

50

Lê Công Bằng

545184

banglc.snv@daknong.gov.vn

51

Phạm Đặng Quang

545184

 

52

Nguyễn Bình Độ

545184

donb.snv@daknong.gov.vn

53

Nguyễn Quang Anh

545184

anhnq.snv@daknong.gov.vn

54

Trịnh Công Huy

545184

huytc.snv@daknong.gov.vn

55

Văn Đức Toàn

545184

toanvd.snv@daknong.gov.vn

56

Nguyễn Mạnh Hùng

545184

hungnm.snv@daknong.gov.vn

57

Phạm Thị Thành

545184

thanhpt.snv@daknong.gov.vn

58

Lê Thị Thúy Hằng

545184

hangltt.snv@daknong.gov.vn

59

Vũ Đoàn Khoa Mẫn

545184

manvdk.snv@daknong.gov.vn

60

Trần Thị Sơn Ca

545184

catts.snv@daknong.gov.vn

61

Nguyễn Thị Bảo Yến

545184

 

62

Nguyễn Đình Phú

 

 

9. Ban Tôn giáo

63

Nguyễn Nam Nhật

548104

namnn.snv@daknong.gov.vn

64

Bùi Văn Tâm

548104

tambv.snv@daknong.gov.vn

65

Đào Xuân Đức

548104

ducdx.snv@daknong.gov.vn

66

Lê Văn Sơn

548104

sonlv.snv@daknong.gov.vn

67

Hoàng Thị Lanh

548104

lanhht.snv@daknong.gov.vn

68

Lê Văn Tưởng

548104

tuonglv.snv@daknong.gov.vn

69

Nguyễn Thị Sang

548104

sangnt.snv@daknong.gov.vn

70

Nguyễn Văn Châu

548104

chaunv.snv@daknong.gov.vn

71

Lỳ Bá Xồng

548104

xonglb.snv@daknong.gov.vn

72

Nguyễn Thành Nam

548104

 

73

Trần Thị Thành

548104

 

74

Đặng Duy Thường

 

 

10. Chi cục VTLT

75

Đinh Văn Quý

545168

quydv.snv@daknong.gov.vn

76

Nguyễn Thị Sen

545168

sennt.snv@daknong.gov.vn

77

Lâm Phương Nhung

545168

nhunglp.snv@daknong.gov.vn

78

Võ Văn Tú

545168

tuvv.snv@daknong.gov.vn

79

Lê Minh Tuấn

545168

tuanlm.snv@daknong.gov.vn

80

Trần Hà Nam

545168

namth.snv@daknong.gov.vn

81

Lê Thị Tư Hạnh

545168

hanhltt.snv@daknong.gov.vn

82

Nguyễn Thái Bình

545168

 

83

Lê Thị Thu Hà

545168

 

84

Lê Thị Hoa

545168

hoalt.snv@daknong.gov.vn

85

Nguyễn Thị Hoa

545168

 

86

Ngô Thị Hằng

545168

hangnt.snv@daknong.gov.vn

87

Trần Thị Thành

545168

thanhtt.snv@daknong.gov.vn

88

Trần Thị Huyền Trang

545168

trangtth.snv@daknong.gov.vn

89

Hoàng Thị Giang

545168

gianght.snv@daknong.gov.vn

90

Nguyễn Thị Thu Hiền

545168

hienntt.snv@daknong.gov.vn

91

Nguyễn Thị Bé Ngoan

545168

ngoanntb.snv@daknong.gov.vn

92

Hồ Thị Ngọc Tâm

545168

tamhtn.snv@daknong.gov.vn

93

Ngô Thị Phương

545168

phuongngt.snv@daknong.gov.vn

94

Đinh Thị Vân

545168

vandt.snv@daknong.gov.vn

95

Đoàn Thị Quyên

545168

quyendt.snv@daknong.gov.vn

96

Phan Thị Liễu

545168

lieupt.snv@daknong.gov.vn

97

Lê Thị Huyền Thương

545168

thuonglth.snv@daknong.gov.vn

98

Lê Thị Thu Hường

545168

huongltt.snv@daknong.gov.vn

99

Cao Thị Thu Hằng

545168

hangctt.snv@daknong.gov.vn

100

K'H Vân Niê K'Dăm

545168

vanh.snv@daknong.gov.vn

101

Nguyễn Duy Trung