Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
        I. GIỚI THIỆU CHUNG
 
 Trụ sở Sở Nội vụ
                                                                (Trụ sở: Sở Nội Vụ tỉnh Đăk Nông)
 
       - Địa chỉ:    đường 23/3, phường Nghĩa trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
        - Fax: 0501.3544.412