Skip Ribbon Commands
Skip to main content
          
I. Ban Giám đốc
1. Đồng chí Nguyễn Tấn Bi
 
Nguyễn Tấn Bi, Giám đốc Sở tài chính.jpg
Họ và tên: Nguyễn Tấn Bi
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
Số điện thoại: 0932.668.999
Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Sở; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác điều hành ngân sách ở địa phương; quản lý các Quỹ tài chính của địa phương.
Trực tiếp quản lý công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở và trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Ngân sách.
Là người phát ngôn chính thức; cung cấp thông tin cho báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo dõi công tác tài chính - ngân sách của các huyện Đăk R’lấp và Tuy Đức.
  
2. Đồng chí Trịnh Thị Việt
 
 
  Nguyễn Thị Việt, Phó Giám đốc mới .jpg  
Họ và tên: Trịnh Thị Việt
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính
Số điện thoại: 0913.448.365 - 0934.717.768
 
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra tài chính; công tác pháp chế; quản lý công tác cải cách hành chính, công tác ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý và công tác Văn phòng của Sở. 
Được ủy quyền làm Chủ tài khoản của đơn vị. 
Trực tiếp phụ trách: Phòng Pháp chế, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở. 
Theo dõi công tác tài chính - ngân sách của huyện Đăk Giong và thị xã Gia Nghĩa.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức
 
anhducphogamdocstc.jpg
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đức
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính
Số điện thoại: 05013.559.229
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính đầu tư; công tác công sản, giá.
Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý Công sản - Vật giá và Tài chính Đầu tư. Theo dõi công tác tài chính - ngân sách của các huyện Krông Nô và Cư Jút.

4. Đồng chí Phan Thị Hiếu
 
Phan Thị Hiếu, Phó Chánh Văn phòng2015.jpg
Họ và tên: Phan Thị Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính
Số điện thoại: 05013.708.090
 
Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính hành chính, sự nghiệp; công tác tài chính doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh).
Trực tiếp phụ trách các phòng: Tài chính Hành chính - Sự nghiệp và Tài chính Doanh nghiệp.
Theo dõi công tác tài chính - ngân sách của các huyện Đắk Mil và Đắk Song. 

II. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

 2.1 Phòng Quản lý Ngân sách

 

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.544.141

1

Bùi Văn Đồng

Trưởng phòng

 

2

Lê Thị Thanh

Phó trưởng phòng

 

3

Phạm Thị Mai

Phó trưởng phòng

 

4

Nguyễn Viết Hòa

Chuyên viên

 

5

Hồ Văn Bộ

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Thị Hảo

Chuyên viên

 

7

Trần Quốc Việt

Chuyên viên

 

2.2 Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.544.306

1

Nguyễn Đăng Công

Trưởng phòng

 

2

Phan Thị Mỹ Hằng

Phó trưởng phòng

 

3

Trần Thị Tuyết Hoa

Phó trưởng phòng

 

4

Đoàn Xuân Định

Chuyên viên

 

5

Phạm Quốc Hiệp

Chuyên viên

 

6

Bùi Quang Nhu

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 

2.3 Phòng Tài chính Đầu tư

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT:05013.544.140

1

Đinh Văn Hiển

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó trưởng phòng

 

3

Lê Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

 

4

Nguyễn Ngọc Tiền

Chuyên viên

 

5

Đinh Khắc Hải

Chuyên viên

 

6

Ngô Trường Thịnh

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

 

8

Hòa Thị Thủy

Nhân viên hợp đồng

 

2.4 Phòng Quản lý Công sản – Vật giá.

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.544.249

1

Phạm Văn quyền

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Văn Phương

Phó trưởng phòng

 

3

Trần Thị Mỹ Duyên

Phó trưởng phòng

 

4

Vũ Bá Quyền

Chuyên viên

 

5

Trương Thị Hà

Chuyên viên

 

6

Hoàng Thị Thủy

Chuyên viên

 

 2.5 Phòng Tài chính Doanh nghiệp

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.544.242

1

Hoàng Kim Môn

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Công Hồng

Phó trưởng phòng

 

3

Liễu Hoàng Phi Long

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Tố Quỳnh

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Văn Hồng

Nhân viên hợp đồng

 

 

2.6 Phòng Pháp chế

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.559.228

1

Lê Hữu Thường

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Hữu Tài

Chuyên viên

 

3

Hoàng Trường Minh

Nhân viên hợp đồng

 

 

2.7 Thanh tra Tài chính

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.545.512

1

Dương Thị Quỳnh Mai

Chánh thanh tra

 

2

Trần Thị Thúy Hồng

Phó Chánh thanh tra

 

3

Tăng Thượng Đặng

Phó Chánh thanh tra

 

4

Hoàng Thanh Tiền

Chuyên viên

 

5

Đặng Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

 

6

Huỳnh Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Việt Thắng

Chuyên viên

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

 

 

2.8 Văn phòng Sở

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT: 05013.544.142

1

Phạm Văn Bảy

Chánh Văn phòng

 

2

Lê Thị Bảo Liên

Phó Chánh Văn phòng

 

3

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Kế toán

 

4

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Thị Hương Nhung

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thủ quỹ

 

7

Trần Thị Ánh Hồng

Văn thư

 

8

Phạm Văn Thật

Lái xe

 

9

Võ Chí Thanh

Lái xe

 

10

Lê Khắc Ba

Lái xe

 

11

Nguyễn Hữu Thọ

Bảo vệ

 

12

Đỗ Đức Hiệp

Bảo vệ

 

13

Nguyễn Thị Lệ Xuân

Nhân viên 

 

 

 ​