Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1. Đồng chí Đàm Quang TrungĐam Quang trung.jpg
Họ và tên: Đàm Quang Trung
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số điện thoại: 0913 436 721   
Mail: trungdq.stnmt@daknong.gov.vn


Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND  tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình. Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác tổ chức, cán bộ.
- Công tác tài chính, chủ tài khoản của Sở.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
- Quản lý tài nguyên khoáng sản, địa chất.
- Quản lý tài nguyên nước.
- Hoạt động Khí tượng - Thuỷ văn.
- Công tác phòng, chống lụt, bão và thiên tai.
- Phụ trách quản lý dự án xây dựng của Sở.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
- Phụ trách Văn phòng Sở; Phòng quy hoạch giao đất; Phòng  Khoáng sản – Tài nguyên nước.


 
2. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp
 
 Nguyễn Văn Hiệp.jpg
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0934 937 636
Mail: hiepnv.stnmt@daknong.gov.vn
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:
2.1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ nhất) của Sở.
2.2. Phụ trách các lĩnh vực:
- Lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường.
- Công tác nông thôn mới.
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Công tác Khoa học - Kỹ thuật. Báo cáo viên của Sở
- Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.
- Công tác xây dựng giá đất các loại.
- Công tác cấp đất ở, thực hiện chế độ đất ở cho cán bộ của tỉnh.
- Công tác tôn giáo.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
- Phụ trách Chi cục bảo vệ môi trường. Quỹ bảo vệ môi trường. Phòng Pháp chế - Chính sách.

 
3. Đồng chí Phan Đình Hiến
 
Phan đình Hiến.jpg
Họ và tên: Phan Đình Hiến
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số diện thoại: 0914 788 888
Mail: hienpd.stnmt@daknong.gov.vn
 
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:
3.1. Thừa uỷ quyền chủ tài khoản (Thứ hai) của Sở.
3.2. Phụ trách các lĩnh vực:
- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường.
- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Công tác tiếp dân.
- Đo đạc, lập bản đồ địa chính. Cấp giấy chứng nhận QSD đất
- Đăng ký đất đai; lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
- Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai của các tổ chức.
- Công tác kết nghĩa Buôn, Bon, Đồn biên phòng.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
- Phụ trách Thanh tra sở; Phòng Đăng ký thống kê - Đo đạc

 
II. Danh sách cán bộ công chức viên chức cà các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:


 

Chức danh/ Họ và tên

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Email

1.1 Văn phòng

Chánh Văn phòng

Nguyễn Văn Hải

3.549 117

 

0913 406 754

hainv.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Vũ Xuân Quỳnh

3.544 402

 

0912 504 504

quynhvx.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Ngọc Bé

3.544 402

 

0906 536 735

bentn.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Phạm Đức Anh

3.544 402

 

0914 288 094

anhpd.stnmt@daknong.gov.vn

1.2 Thanh tra

Chánh Thanh tra

Ngô Chí Trung

3.546 826

 

0985 883 399

trungnc.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Trần Mậu Dũng

3.546 826

 

0906 519 222

dungtm.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Phước Vĩnh

3.546 826

 

0978 091 092

vinhnp.stnmt@daknong.gov.vn

1.3 Phòng Quy hoạch – Giao đất

Trưởng phòng

Bùi Thanh Hà

3.544 403

 

0905 213 296

habt.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Lưu Văn Long

3.544 403

 

0983 491 345

longlv.stnmt@daknong.gov.vn

1.4 Phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc

Trưởng phòng

Dương Văn Quyền

3.543 964

 

0949188008

quyendv.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Trần Hữu Đắc

3.543 964

 

0919 374 935

dacth.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ninh Đức Thượng

3.543 964

 

0914 039 077

thuongnd.stnmt@daknong.gov.vn

1.5 Phòng Pháp chế chính sách đất đai

Trường phòng

Lê Minh Cương

 

 

0913444353

cuonglm.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Viết Thế

 

 

0905 281 678

thenv.stnmt@daknong.gov.vn

1.6 Phò​ng Khoáng sản

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Trung

3.546 826

 

0905 278 338

trungnh.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thanh Nghĩa

3.546 826

 

0905 417 739

nghiadt.stnmt@daknong.gov.vn

1.7 Chi cục Bảo vệ Môi trường

Chi cục trưởng

Trương Thị Đạm Tuyết

3.549 177

 

0983 108 184

tuyetttd.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Chi cục trưởng

Huỳnh Tường Vy

6.260 625

 

 

0905 191 778

vyht.stnmt@daknong.gov.vn

1.8 Văn phòng Đăng k​ý Đất đai

Giám đốc

Lê Duy Tú

6.260 217

 

0905 291 289

tuld.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Mạnh

6.260 625

 

0905 103 268

manhnv.stnmt@daknong.gov.vn

1.9 Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Giám đốc

Trần Việt Hà

3.548 048

 

0905888286

cuonglm.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Giám đốc

Trần Vũ Quang

3.548 049

 

0912 625 577

quangtv.stnmt@daknong.gov.vn

1.10 Trung tâm Công nghệ Thông tin

Giám đốc

Nguyễn Văn Hợp

3.547 707

 

0976 814 444

hopnv.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

3.547 706

 

0987 358 168

haontm.stnmt@daknong.gov.vn

1.11 Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên Môi trường

Giám đốc

Trịnh Xuân Trường

3.545 672

 

0194 122 352

truongtx.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Giám đốc

Đỗ Tiến Lực

6.287 779

 

0905 272 533

lucdt.stnmt@daknong.gov.vn

1.12 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Phạm Ngọc Vũ

3.549 005

 

0945 932 566

vupn.stnmt@daknong.gov.vn

Phó Giám đốc

Lê Quang Bảo

Phó Giám đốc

Nguyễn Sỹ Huân

3.549 005 

0906 55 1717


0966553377

baolq.stnmt@daknong.gov.vn


huanns.stnmt@daknong.gov.vn

1.13 ​​Quỹ Bảo vệ Môi trường

Phó Giám đốc

Hồ Minh Tâm

3.555 789

 

0905 496 767

tamhm.stnmt@daknong.gov.vn