Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
 
 

 
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
 
 
 
 
 
 
1. Chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan
 
 
 
* Vị trí, chức năng
 
 
 
- Trường chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh uỷ.
 
 
 
- Trường chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
 
 
 
* Nhiệm vụ
 
 
 
1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.
 
 
 
2. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.
 
 
 
3. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
 
 
 
4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.
 
 
 
5. Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.
 
 
 
6. Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh uỷ hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
 
 
 
7. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
 
 
 
8. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.
 
 
 
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của từng khoa, phòng
 
 
 
- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 
 
 
Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Triết học, Kinh tế - chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ trì, trực tiếp tổ chức, hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế sau khi đã kết thúc một trong những môn đã học.
 
 
 
- Khoa Xây dựng Đảng
 
 
 
Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Một số Nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng - an ninh; Tình hình và nhiệm vụ của địa phương; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng cộng sản; Nghiệp vụ công tác Đảng.
 
 
 
- Khoa Dân vận
 
 
 
Nhiệm vụ: Giảng dạy nội dung một số kỷ năng lãnh đạo, quản lý của Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; công tác đoàn thể ở cơ sở.
 
 
 
- Khoa Nhà nước và pháp luật.
 
 
 
Nhiệm vụ: Giảng dạy nội dung những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa; Khoa học Hành chính. Chủ trì, trực tiếp tổ chức hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch theo chủ đề sau khi kết thúc một trong những môn đã học.
 
 
 
- Phòng Đào tạo
 
 
 
Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, xây dựng kế hoạch chương trình và theo dõi thực hiện kế hoạch được duyệt đối với từng lớp, từng khóa học; quản lý và nắm học viên.
 
 
 
+ Quản lý toàn bộ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Trường.
 
 
 
+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của lịch giảng, đúng quy định về phân chia thời gian lên lớp, nghiên cứu, thi, kiểm tra, giáo viên thực hiện đối với lịch học tập từng bộ môn, từng lớp học trước khi trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 
 
 
+ Tổ chức đón lớp mới, thông báo chiêu sinh theo kế hoạch mở lớp.
 
 
 
+ Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, hàng tháng, qúy, 6 tháng, hàng năm cho Ban Giám hiệu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
 
 
 
- Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu.
 
 
 
Nhiệm vụ: Giúp Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm, các quy chế, quy định về các mặt hoạt động của Trường và của học viên; quản lý, điều hành kế hoạch hoạt động khoa học theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung cụ thể các hội nghị, hội thảo khoa học, dự giờ, thao giảng, các bản tin, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động khoa học của Trường theo quy định chế độ hoạt động khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
 
 
 
+ Thực hiện đúng quy chế, quy trình, quy định đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp Trường và khoa. Theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện các đề tài khoa học theo kế hoạch.
 
 
 
+ Xây dựng kế hoạch bổ sung các loại sách, báo, tạp chí mới phục vụ kịp thời yêu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên và học viên. Đảm bảo đủ sách cho học tập, tài liệu nghiên cứu (giáo khoa, giáo trình) của học viên và giảng viên.
 
 
 
+ Tổ chức thu thập lưu trữ các thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của Trường.
 
 
 
+ Tổ chức tốt kế hoạch thao giảng và dự giờ trên lớp, phát phiếu thăm dò, tổng hợp kết quả, giúp Ban Giám hiệu đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.
 
 
 
+ Phối hợp với các khoa, phòng liên quan trực tiếp tổ chức, chủ trì đánh giá, xếp loại các bài thao giảng cấp Trường.
 
 
 
- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.
 
 
 
Nhiệm vụ: Đảm bảo các điều kiện về vật chất, tài chính, phương tiện phục vụ cho họat động của Trường, thực hiện đúng nguyên tắc chế độ quy định của Nhà nước.
 
 
 
+ Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý tài sản như: đất đai, nhà cửa, trang thiết bị của nhà trường, chủ động kế hoạch mua sắm, sửa chửa, bổ sung, bảo quản tốt cơ sở vật chất như điện, nước, xăng, dầu, bàn, ghế, giường, tủ và các trang thiết bị khác.
 
 
 
+ Giúp Ban Giám hiệu trong công tác đối nội, đối ngọai, tham mưu cho Ban Giám hiệu các văn bản thủ tục liên quan đến công tác tài chính và quản lý hành chính, quản lý các văn bản, hồ sơ chặt chẽ, đúng chế độ và an toàn.
 
 
 
+ Chuẩn bị các điều kiện phục vụ ăn, ở, làm việc cho cán bộ công nhân viên và học viên, đảm bảo vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự an toàn lao động. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi họat động hành chính của Trường.
 
 
 
+ Chỉ đạo công tác bố trí nhân sự trong phạm vi của phòng, tham mưu cho lãnh đạo trường sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy của trường đảm bảo tốt mọi yêu cầu hoạt động của nhà Trường. Quản lý hồ sơ CBCNV.
 
 
 
+ Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra tài sản như: đất đai, nhà cửa, trang thiết bị của Trường.