Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
I. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh
 
1. Đồng Lê Sỹ Tuân
LeSyTuan chánh thanh tra.jpg
   Họ và tên: Lê Sỹ Tuân
Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh
Số điện thoại: 0914.142.462
 
Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về toàn bộ hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh và về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Thanh tra tỉnh Đăk Nông;
Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; một số nhiệm vụ khác của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra Đăk Nông theo các quy định của pháp luật;
Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm; những công việc quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan do Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao; những nội dung công việc có tính chất phức tạp liên quan đến các Sở, ngành, huyện, thị xã;
Là chủ tài khoản của cơ quan.
 
2. Đồng chí Phạm Trà My
             

Pham tra my pho chanh thanh tra.jpg
Họ và tên: Phạm Thị Trà My
Chức vụ:    Phó Chánh thanh tra tỉnh
Điện thoại: 0904.359.877


Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết công việc khi Chánh Thanh tra vắng mặt hoặc được ủy quyền, sau đó báo cáo lại Chánh Thanh tra.
Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo:
Công tác Văn phòng; nội chính; cải cách hành chính; pháp chế; BCH quân sự cơ quan; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới.
Xử lý sau thanh tra; kiểm tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác đôn đốc thu hồi và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền, sau đó báo cáo lại Chánh Thanh tra tỉnh.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng Văn phòng và Phòng nghiệp vụ 4.
 
3. Đồng chí Lương Hồng Hà
 
Lương Hồng Hà, Phó Chánh Thanh tra.jpg
Họ và tên: Lương Hồng Hà    
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra tỉnh
Số điện thoại: 0906.103.676
 
Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn tỉnh.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng của Phòng nghiệp vụ 3.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền sau đó báo cáo lại Chánh thanh tra.
 
4. Đồng chí Ngô Minh Nhật
 
Ngô Minh Nhật, Phó Chánh thanhtra.jpg
Họ và tên: Ngô Minh Nhật    
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra tỉnh
Số điện thoại: 0943.096.090
 
Giúp Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực kinh tế và nội chính – văn xã; theo dõi chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra kinh tế và nội chính – văn xã; thực hiện quyền thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị thuộc khối kinh tế, nội chính, văn hóa, xã hội.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng Phòng nghiệp vụ 1, Phòng nghiệp vụ 2.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền sau đó báo cáo lại Chánh thanh tra;
Mối quan hệ giữa các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra tỉnh.
 

II. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh và phòng ban trực thuộc

2.1 Văn Phòng Thanh tra tỉnh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

 

 

2

Nguyễn Thị Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách phòng)

0905.815.557

3

Đặng Thị An

Chuyên viên

0935.364.582

4

Nguyễn Hạnh Nguyên

Chuyên viên

0985.553.320

5

Phạm Quang Đức

Kế toán

0934.349.492

6

Lê Phú Tiến

Chuyên viên

0972.554.848

7

Lê Thị Anh Thơ

Thanh tra viên

0905.849.678

8

Lưu Thái Hưng

Chuyên viên

0938.672.123

9

Phạm Trung Kiên

Lái xe

0977.205.555

10

Nguyễn Bá Tùng

Lái xe

0903.540.107

11

Đinh Xuân Toàn

Lái xe

0972.824.848

 

2.2 Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Ngọc Giang

Phó Trưởng phòng

0905.017.000

2

Mai Ngọc Sáng

Chuyên viên

0986.644.149

3

Nguyễn Nguyên Trường

Chuyên viên

0918.377.003

4

Hồ Hoàng Anh

Chuyên viên

0962.853.585

5

Trần Thị Mai

Chuyên viên

01628.618.197

6

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

0903.477.006

 

2.3 Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Từ Văn Nghĩa

Phó Trưởng phòng

0914.302.373

2

Phùng Thanh Tuấn

Thanh tra viên

01229.478.869

3

Nguyễn Hữu Phước

Chuyên viên

0905.328.090

4

Trương Thị Thúy Diễm

Chuyên viên

0974.501.551

 

2.4 Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Phạm Văn Thúy

Trưởng phòng

0986.248.668

3

Trương Văn Thiện

Thanh tra viên

0913.411.420

3

Nguyễn Nam

Chuyên viên

0906.739.595

4

Nguyễn Tri Phương

Chuyên viên

01689.138.991

5

Đặng Thị Thúy Kiều

Chuyên viên

0977.920.988

 

2.5 Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Võ Minh Phương

Trưởng phòng

0903.589.768

2

Nguyễn Minh Sơn

Phó Trưởng phòng

01268.129.576

3

K’tun A tô

Thanh tra viên

01645.331.386

4

Hồ Thanh Lợi

Chuyên viên

0979.427.779

5

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

07269.486.309

 

2.6 Phòng Xử lý sau thanh tra, Pháp chế

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Huỳnh Hân

Q.Trưởng phòng

0979.797.273

2

Đinh An Ninh

Chuyên viên

0905.338.546

3

Huỳnh Trịnh Thị Lý

Chuyên viên

01678.148.235