Skip Ribbon Commands
Skip to main content
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ ĐĂK NÔNG
 
 
 uybankiemtra.png
 
 Trụ sở UBKT Tỉnh ủy  

  
- Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
- Số Điện thoại: (0501) 3544.587
- Fax: (0501) 3544.587.