QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 185/KH-UBND Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 20/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 45/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Qúy I năm 2018 UBND tỉnh 18/04/2018 Nguyễn Bốn
3 177/KH-UBND Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020 UBND tỉnh 18/04/2018 Trần Xuân Hải
4 175/BC-BCĐ Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 17/04/2018 Nguyễn Bốn
5 528/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 16/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 513/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” của Chính phủ UBND tỉnh 13/04/2018 Cao Huy
7 512/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018- 2020 UBND tỉnh 13/04/2018 Cao Huy
8 159/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025  UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn
9 162/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 3, quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2018
 
UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn
10 494/QĐ-UBND Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 09/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 485/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020  UBND tỉnh 06/04/2018 Nguyễn Bốn
12 483/QĐ-UBND Kế hoạch Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020 UBND tỉnh 06/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 412/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2018
UBND tỉnh 26/03/2018 Trần Xuân Hải
14 391/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 22/03/2018 Cao Huy
15 119/BC-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I, năm 2018

UBND tỉnh 21/03/2018 Nguyễn Bốn
16 71/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại Thông 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
17 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
18 373/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 UBND tỉnh 15/03/2018 Trần Xuân Hải
19 370/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 14/03/2018 Trần Xuân Hải
20 104/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017
UBND tỉnh 14/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh