Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 10  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
2

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
3

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà  nước​

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
4

Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước quaKBNN

 ​
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
5

Thủtục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN​

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
6

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
7

Thủ  tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
8

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
9
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau

Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh
10
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển

 
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước tỉnh