Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 159  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
2

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
3
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
4

Giải thể Công ty TNHH một thành viên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
5

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
6

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
7

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
8

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch đầu tư
11

Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định)

Đấu thầu Sở Kế hoạch đầu tư
12

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
13
 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
14

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
15
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối