Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 32/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 101/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018

22/01/2018 Cao Huy
3 100/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng 

19/01/2018 Trương Thanh Tùng
4 99/QĐ-UBND

Quyết định về việc triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/01/2018 Cao Huy
5 98/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

19/01/2018 Cao Huy
6 94/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/01/2018 Cao Huy
7 93/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

18/01/2018 Cao Huy
8 86/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/01/2018 Trương Thanh Tùng
9 76/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Bu Rwuah

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
10 75/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020  

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
11 66/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Trần Xuân Hải
12 65/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Cao Huy
13 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

12/01/2018 Cao Huy
14 62/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Gia Nghĩa

11/01/2018 Trương Thanh Tùng
15 53/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Nguyễn Bốn
16 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
17 33/QĐ-UBND

Quyết định về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

09/01/2018 Cao Huy
18 32/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
19 34/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
20 27/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Cao Huy