Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 202/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/04/2017 Trương Thanh Tùng
2 2031/UBND-CNXD

Công văn gửi Sở Tài Chính và Sở KH&ĐT về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

21/04/2017 Trần Xuân Hải
3 2037/UBND-VXKG

Công văn về việc đề nghị hỗ trợ đưa tín hiệu truyền hình Đắk Nông lên mạng truyền hình cáp SCTV tại Tp. Hồ Chí Minh

21/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 2017/UBND-CNXD

Công văn gửi Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

21/04/2017 Trần Văn Thương
5 2019/UBND-CNXD

Công văn gửi UBND huyện Đắk R'Lấp về việc giải quyết đơn thư của công dân thôn 9, xã kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

21/04/2017 Trần Văn Thương
6 2043/UBND-KTKH

Công văn gửi Sở Tài Chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai năm 2017

21/04/2017 Ngô Xuân Lộc
7 2015/UBND-KTKH

Công văn về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 188/TB-VPCP

21/04/2017 Ngô Xuân Lộc
8 2027/CV-BCĐ

Công văn gửi Sỏ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

21/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 681/QĐ-UBND

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch Chuyên viên chính (Ông Nguyễn Viết Vui)

21/04/2017 Nguyễn Bốn
10 116/SY-UBND Sao y Công văn số 4653/BTC-NSNN của Bộ tài Chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách  tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016  21/04/2017 Ngô Xuân Lộc
11 682/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

21/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 680/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường 

 

21/04/2017 Nguyễn
13 114/SY-UBND

Sao y Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

20/04/2017 Trần Văn Diêu
14 205/BC-UBND

Báo cáo số lượng các đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việctrong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2016

20/04/2017 Nguyễn Bốn
15 665/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu, chi năm 2017 của Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông

20/04/2017 Nguyễn Bốn
16 668/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) - Địa điểm: Xã Đắk Gằn, xã Đắk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông; Lý trình: Km1806+500 đến Km1824+00 (gói BOT) (Phần đã thực hiện theo đối chiếu kho bạc đến ngày 05/01/2017)

20/04/2017 Nguyễn Bốn
17 664/QĐ-UBND Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 20/04/2017 Nguyễn Bốn
18 671/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

20/04/2017 Nguyễn Bốn
19 677/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

20/04/2017 Trương Thanh Tùng
20 115/SY-UBND Sao y Thông báo số 01/TB-UBSĐN ngày 23/3/2017 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống Sông Đồng Nai  20/04/2017 Trần Văn Diêu