Legislation code 1492/QĐ-UBND
Issuing date 12/09/2017
Published time 12/09/2017
Signer Cao Huy
Subject

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation