Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đến ngày 20/6/2018
Ngày đăng 22/06/2018 | 07:28  | View count: 23

1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về tiếp công dân (TCD) theo quy định, bao gồm Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các văn bản thông báo, kết luận về TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại, cùng các quy định liên quan.

2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

18/18 đơn vị đã đăng tải Lịch tiếp công dân.

18/18 đơn vị đã đăng tải Quy chế hoặc Nội quy tiếp công dân.

17/18 đơn vị đăng tải Kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư.

Vẫn còn 1 đơn vị chưa đăng tải đầy đủ các nhóm thông tin yêu cầu là Sở Kế hoạch và Đầu tư (chưa công khai kết quả TCD).

Các trang TTĐT của các Sở, ngành thực hiện và duy trì tốt việc công khai các thông tin về theo yêu cầu và bố trí các nội dung rõ ràng gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị chưa hiển thị ngày đăng tải hoặc chưa phân loại các thông tin một cách rõ ràng (Sở Tài chính; Sở khoa học và Công nghệ); một số trang TTĐT không thường xuyên cập nhật thông tin mới, số lượng thông tin đăng tải tính đến nay còn hạn chế như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (3 lượt); Sở Thông tin và Truyền thông (4 lượt).

Nhiều đơn vị đã có sự phân chia thông tin thành các mục rõ ràng nhưng lại đăng tải nội dung không phù hợp với tên của mục tin, cụ thể: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Đối với thông tin về tiếp công dân của cấp huyện: 8/8 đơn vị đã đăng tải đủ các nhóm thông tin theo yêu cầu, gồm: Lịch TCD, quy chế/nội quy TCD và các kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện. Ngoài ra, UBND huyện Đắk Song và Đắk Glong còn đăng tải các Thông báo, giấy mời các buổi TCD sắp diễn ra.

Về thông tin liên quan đến tiếp công dân của cấp xã: Đến nay, lịch TCD cấp xã/phường/ thị trấn đã được đăng tải trên trang TTĐT của 8/8 huyện, thị xã. Tổng số lịch TCD cấp xã/phường/ thị trấn được đăng tải là 70/71 xã/ phường/thị trấn; trong đó, UBND huyện Đắk Song chưa đăng tải đủ 100%.

Quy chế/nội quy TCD cấp xã đã được công khai trên trang TTĐT của 7/7 huyện, riêng UBND thị xã Gia Nghĩa vẫn chưa đăng tải nội dung này. Đến nay, số lượng Quy chế/ nội quy Tiếp công dân cấp xã/phường/thị trấn đã được đăng tải là 52/71 xã/phường/thị trấn. Các đơn vị đã đăng tải Quy chế/nội quy TCD cấp xã/phường/thị trấn nhưng chưa đầy đủ gồm UBND các huyện: Đắk Song, Krông Nô, Đắk R'lấp.

Về nội dung kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp xã thì hiện nay có 2 đơn vị thực hiện là UBND huyện Krông Nô và UBND huyện Đắk Song. Tuy nhiên, UBND huyện Đắk Song chưa tạo được mục để đăng tải riêng các kết quả tiếp công dân cấp xã, mà còn đăng tải chung với kết quả tiếp công dân của cấp huyện.

Chi tiết tình hình đăng tải, cập nhật thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các đơn vị xem tại đây

BBT

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đến ngày 04/6/2018
Ngày đăng 08/06/2018 | 07:24  | View count: 132

1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các văn bản thông báo, kết luận về TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại, cùng các quy định liên quan.

 2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Đến nay, 18/18 đơn vị Sở, ngành trên địa bàn tỉnh có trang TTĐT đã đăng tải Lịch tiếp công dân; 17/18 đơn vị đã đăng tải Quy chế hoặc Nội quy tiếp công dân; 17/18 đơn vị đăng tải Kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 sở, ngành chưa đăng tải đầy đủ các nhóm thông tin yêu cầu. Cụ thể,Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa công khai kết quả TCD và giải quyết đơn thư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đăng tải nội quy/quy chế TCD.

Các trang TTĐT của các Sở, ngành thực hiện tốt việc công khai các thông tin về TCD và bố trí các nội dung rõ ràng gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh.

Một số đơn vị vẫn còn chưa hiển thị ngày đăng tải (UBND huyện Tuy Đức; Sở Tài Chính). Một số trang TTĐT không thường xuyên cập nhật thông tin mới, số lượng thông tin đăng tải tính đến nay còn hạn chế như; Sở Kế hoạch và Đầu tư (2 lượt), Sở Tài chính; (3 lượt); Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (3 lượt).

3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Kết quả công khai thông tin về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của của cấp huyện như sau: 8/8 đơn vị (huyện, thị xã) đã đăng tải đủ các nhóm thông tin theo yêu cầu, gồm: Lịch TCD, quy chế/nội quy TCD và các kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện. Ngoài ra, UBND huyện Đắk Song và Đắk Glong còn đăng tải các Thông báo, giấy mời các buổi TCD sắp diễn ra.

4. Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Trong tháng 05/2018, UBND huyện Đắk R'lấp tiếp tục cập nhật và đăng tải lịch TCD và quy chế/nội quy TCD cấp xã. Đến nay, tổng số lịch TCD cấp xã đã được công khai trên trang TTĐT các huyện, thị xã là 69/71 xã/ phường/thị trấn; tổng số quy chế/nội quy TCD cấp xã được công khai là 50/71 xã, phường, thị trấn. So với tháng 4/2018, số lượng số lịch TCD cấp xã tăng 4 đơn vị; số quy chế/nội quy TCD cấp xã được công khai tăng 5 đơn vị

Lịch TCD cấp xã đã được đăng tải trên trang TTĐT của 8/8 huyện, thị xã, trong đó 6/8 đơn vị đã đăng tải 100%; 2 đơn vị còn chưa đăng đủ là UBND huyện Đắk Song và UBND huyện Đắk R'lấp.

Quy chế/ nội quy TCD cấp xã đã được đăng tải ở 7/8 đơn vị, trong đó có 4/8 đơn vị đăng tải 100%; 3 đơn vị còn chưa đăng đủ gồm UBND các huyện:  Krông Nô, Đắk Song, Đắk R'lấp. Riêng UBND thị xã Gia Nghĩa đến nay vẫn chưa đăng tải quy chế/nội quy tiếp công dân cấp xã, phường.

Về nội dung kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp xã thì hiện nay mới có UBND huyện Krông Nô thực hiện đăng tải.

Chi tiết tình hình đăng tải, cập nhật thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các đơn vị xem tại đây

BBT

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư đến ngày 28/6/2017
Ngày đăng 29/06/2017 | 11:11  | View count: 3983

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc công khai quy định, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thực hiện trên các cổng/trang thông tin điện tử đến ngày 28/6/2017 như sau:

Đối với các trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành:

- 18/18 đơn vị có trang TTĐT đã thực hiện đăng tải lịch tiếp công dân.

- 14/18 đơn vị đã đăng tải quy chế hoặc nội quy tiếp công dân.

- 11/18 đơn vị đăng tải kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư.  

Đối với các trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã:

- 08/08 đơn vị đã công khai lịch tiếp dân định kỳ.

- 07/08 đơn vị đã đăng tải lịch tiếp công dân cấp xã. Nhiều nhất là tại thị xã Gia Nghĩa (100%), huyện Đắk Mil (100%) và huyện Krông Nô (100%). Ít nhất là huyện Đắk Song (11,1%).

- 07/08 đơn vị đăng tải quy chế/nội quy tiếp công dân.

- 07/08 đơn vị đã đăng tải các kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Thông tin chi tiết tại đây