Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách... (15/05/2018)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. ...

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2018 (14/11/2018)

Vừa qua tại Báo cáo số 531/BC-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018. ...

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (16/05/2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2018 (14/11/2018)

Vừa qua tại Báo cáo số 531/BC-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018. ...