Danh bạ

Họ và Tên Nguyễn Viết Thuật
Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại 0913437081
Email thuatnv.ubnd@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan