Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Hà Thị Hạnh Ban dân tộc tỉnh Trưởng Ban 0905206141 hanhht.bdt@daknong.gov.vn
2 Trần Thanh Long Ban dân tộc tỉnh Phó trưởng ban 0913434288 longtt.bdt@daknong.gov.vn
3 Đoàn Văn Sự Ban dân tộc tỉnh Phó trưởng ban 01684308078 sudv.bdt@daknong.gov.vn
4 Y Ái Buôn Yă Ban dân tộc tỉnh Chánh văn phòng 0989821485 yayab.bdt@daknong.gov.vn
5 Ma Đình Thiềm Ban dân tộc tỉnh Phó Chánh văn phòng 0977234360 thiemmd.bdt@daknong.gov.vn
6 Mai Vinh Quang Sở Thông và Truyền thông Giám đốc 0903504948 quangmv.stttt@daknong.gov.vn
7 Châu Ngọc Ba Sở Thông và Truyền thông Phó Giám đốc 0903578116 bacn.stttt@daknong.gov.vn
8 Phạm Đức Lộc Sở Thông và Truyền thông Phó Giám đốc 0934796622 locpd.stttt@daknong.gov.vn
9 Đoàn Ngọc Vinh Sở Thông và Truyền thông Phó Giám đốc 0914522789 vinhdn.stttt@daknong.gov.vn
10 Trần Văn Nam Sở Thông và Truyền thông Phó Giám đốc 0905020055 namtv.stttt@daknong.gov.vn
11 Tô Vĩnh Tường Sở Thông và Truyền thông Chánh văn phòng 0947160033 tuongtv.stttt@daknong.gov.vn
12 Nguyễn Viết Thuật Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó Chánh văn phòng 0913437081 thuatnv.ubnd@daknong.gov.vn
13 Nguyễn Văn Chinh Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chuyên viên 0979015685 chinhstttt@daknong.gov.vn
14 Ngô Xuân Lộc Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chánh văn phòng 0913436487 locnx.ubnd@daknong.gov.vn