Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
181 Thái Thị Thủy Ủy ban mặt trận tổ quốc Phó Chủ tịch 0978886768
182 Nguyễn Văn Thanh Ủy ban mặt trận tổ quốc Phó Chủ tịch 0918452712
183 Điểu Xuân Hùng Ủy ban mặt trận tổ quốc Chủ tịch 0979157157
184 Nguyễn Thị Hoa Hội đồng nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch 0913464792
185 Đào Xuân Sanh Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phó Chủ nhiệm 0914086362
186 Nguyễn Đình Trung Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Chủ nhiệm 0905139878
187 Phan Xuân Thuận Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó trưởng ban 0905175668
188 Nguyễn Văn Vân Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó trưởng ban 0973351234
189 Hà Trung Ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban 0903518776
190 Mai Thị Xuân Trung Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó trưởng ban 0979842973
191 Trần Duy Thọ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó trưởng ban 0975451999
192 Lê Văn Tấn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trưởng Ban 0975451999
193 Thái Thị Tú Anh Văn phòng tỉnh ủy Phó Chánh văn phòng 0905886566
194 Nguyễn Bá Út Văn phòng tỉnh ủy Phó Chánh văn phòng 0905144228
195 Đỗ Tấn Sương Văn phòng tỉnh ủy Phó Chánh văn phòng 0914157433
196 Đoàn Văn Quỳnh Văn phòng tỉnh ủy Chánh văn phòng 0913421059
197 Hà Thị Hạnh Ban Dân tộc tỉnh Trưởng Ban 0905206141 hanhht.bdt@daknong.gov.vn
198 Trần Thanh Long Ban Dân tộc tỉnh Phó trưởng ban 0913434288 longtt.bdt@daknong.gov.vn
199 Đoàn Văn Sự Ban Dân tộc tỉnh Phó trưởng ban 01684308078 sudv.bdt@daknong.gov.vn
200 Y Ái Buôn Yă Ban Dân tộc tỉnh Chánh văn phòng 0989821485 yayab.bdt@daknong.gov.vn

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan