Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
181 Nguyễn Tuấn Phúc Sở Công Thương Phó Giám đốc 0975777945
182 Phạm Tường Độ Sở Công Thương Phó Giám đốc 0913411437
183 Phạm Chung Sở Công Thương Chánh Văn phòng 0913437259
184 Đặng Xuân Dũng Sở Công Thương Phó Chánh Văn phòng 0903511961
185 Lê Nguyên Sinh Sở Công Thương Phó Chánh Văn phòng 0935554949
186 Nguyễn Thị Nguyên Sở Xây dựng Chánh Văn phòng 0903539269
187 Hà Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0979010999
188 Trần Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0913411600
189 Trần Quang Hào Sở Y tế Phó Giám đốc 0903524333
190 Nguyễn Thị Tố Nguyên Sở Y tế Phó Chánh Văn phòng 0905550112
191 Đinh Văn Hiển Sở Tài chính Chánh Văn phòng 0982456658
192 Lưu Văn Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0913381177
193 Nguyễn Đình Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913475452
194 Lê Văn Quang Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913435304
195 Lê Văn Chiến Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0914080022
196 Khúc Thị Thoi Sở Kế hoạch và Đầu tư Chánh Văn phòng 0979803233
197 Thái Thị Thủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch 0978886768
198 Nguyễn Văn Thanh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch 0918452712
199 Điểu Xuân Hùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Chủ tịch 0979157157
200 Văn phòng HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng HĐND 02616263333