Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
181 Điểu Xuân Hùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Chủ tịch 0979157157
182 Nguyễn Thị Hoa Hội đồng nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch 0913464792
183 Đào Xuân Sanh Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phó Chủ nhiệm 0914086362
184 Nguyễn Đình Trung Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Chủ nhiệm 0905139878
185 Phan Xuân Thuận Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng ban 0905175668
186 Nguyễn Văn Vân Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng ban 0973351234
187 Hà Trung Ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban 0903518776
188 Mai Thị Xuân Trung Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó Trưởng ban 0979842973
189 Trần Duy Thọ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó Trưởng ban 0975451999
190 Lê Văn Tấn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trưởng Ban 0975451999
191 Thái Thị Tú Anh Văn phòng Tỉnh ủy Phó Chánh Văn phòng 0905886566
192 Nguyễn Bá Út Văn phòng Tỉnh ủy Phó Chánh Văn phòng 0905144228
193 Đỗ Tấn Sương Văn phòng Tỉnh ủy Phó Chánh Văn phòng 0914157433
194 Đoàn Văn Quỳnh Văn phòng Tỉnh ủy Chánh Văn phòng 0913421059
195 Hà Thị Hạnh Ban Dân tộc tỉnh Trưởng Ban 0905206141 hanhht.bdt@daknong.gov.vn
196 Trần Thanh Long Ban Dân tộc tỉnh Phó Trưởng ban 0913434288 longtt.bdt@daknong.gov.vn
197 Đoàn Văn Sự Ban Dân tộc tỉnh Phó Trưởng ban 01684308078 sudv.bdt@daknong.gov.vn
198 Y Ái Buôn Yă Ban Dân tộc tỉnh Chánh Văn phòng 0989821485 yayab.bdt@daknong.gov.vn
199 Ma Đình Thiềm Ban Dân tộc tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0977234360 thiemmd.bdt@daknong.gov.vn
200 Mai Vinh Quang Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc 0903504948 quangmv.stttt@daknong.gov.vn

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan