Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
21 Dương Huy Toàn Sở Ngoại vụ Phó Giám đốc 02613547103
22 Nguyễn Thị Chín Sở Ngoại vụ Phó Giám đốc 02613547109
23 Trần Văn Khang Sở Ngoại vụ Chánh Văn phòng 02613547107
24 Hà Thị Hạnh Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Chủ tịch 0905206141
25 Nguyễn Văn Toàn Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 02613546094
26 Trần Sĩ Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
27 Phan Thanh Hải Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
28 Đỗ Thị Việt Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 02613546094
29 Phan Thanh Thái (Công đoàn giáo dục) Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch 0986012517
30 Nguyễn Ngọc Tuệ (Phòng Chính trị tư tưởng) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0988905034
31 Vương Thị Thu Trúc (Phòng GDCN - GDTX) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0946293377
32 Hoàng Thị Hoa (Phòng Giáo dục mầm non) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0986366398
33 Lê Bá Cường (Phòng Giáo dục tiểu học) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0905011718
34 Lê Nhơn (Phòng Giáo dục trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0905206142
35 Trần Đình Quang (Phòng KH - TC) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0944408789
36 Nguyễn Thanh Dũng (Phòng QLCLGD) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0903570189
37 Vũ Đức Nghĩa (Phòng Thanh tra) Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng phòng 0903563299
38 Hà Văn Đại (Phòng Tổ chức cán bộ) Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng 0935239555
39 Nguyễn Thị Thu Sở Giáo dục và Đào tạo Chánh Văn phòng 0915750379
40 Lê Trọng Yên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0975096789