Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
61 Phạm Ngọc Phòng BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 05013546724
62 Phạm Đình Bộ BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 0913434269
63 Phạm Văn Hóa BQL các khu Công nghiệp Phó Trưởng ban 0914160939
64 Võ Văn Hai BQL các khu Công nghiệp Trưởng Ban 0913487279
65 Đặng Gia Dũng Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0975596789
66 Nguyễn Thiện Thanh Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0913496702
67 Trần Ngọc Lâm Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0914141085
68 Phan Anh Tuấn Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0905363456
69 Nguyễn Tấn Bi Sở Tài chính Giám đốc 02613500009
70 Phan Thị Hiếu Sở Tài chính Phó Giám đốc 02613708090
71 Nguyễn Ngọc Đức Sở Tài chính Phó Giám đốc 02613559229
72 Trần Đức Châu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Chánh Văn phòng 01683324517
73 Nguyễn Thị Thanh Hương Sở Y tế Giám đốc 0905318619
74 Ngô Xuân Lộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Chánh Văn phòng 0913436487
75 Trần Văn Thương Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0914225888
76 Trần Văn Diêu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0914144445
77 Phạm Ngọc Tuyển Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Phó Chánh Văn phòng 0974128989
78 Ngân Thanh Hải Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0935260068
79 Nguyễn Trung Trực Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0986218979
80 Lê Tuấn Đốc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0977705257