Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
81 Thạch Cảnh Tịnh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0918841585
82 Hoàng Văn Huấn Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0914235567
83 Phan Sỹ Thống Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0979623527
84 Nguyễn Vĩnh Bình Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0905975353
85 Trần Thanh Tài Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0905191535
86 Võ Văn Nhâm Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0982113647
87 Trần Thị Ánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Trưởng phòng 0968605777
88 Hồ Bá Bằng UBND huyện Tuy Đức Phó Chủ tịch 0905122127
89 Nguyễn Hữu Huân UBND huyện Tuy Đức Chủ tịch 0982777296
90 Hoàng Viết Chấn UBND huyện Tuy Đức Phó Chủ tịch 0914021879
91 Nguyễn Ngọc Minh UBND huyện Tuy Đức Chánh Văn phòng 0984747116
92 Nguyễn Xuân Thanh UBND huyện Đắk Song Chủ tịch 0913423492
93 Nguyễn Văn Phò UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0914018566
94 Lê Viết Sinh UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0945933569
95 Nguyễn Ngọc Thân UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0913487168
96 Huỳnh Tấn Tuấn UBND huyện Đắk Song Chánh Văn phòng 0983142566
97 Hoàng Văn Thuần UBND huyện Đắk Mil Chủ tịch 0913453777
98 Ngô Thanh Hải UBND huyện Đắk Mil Phó Chủ tịch 0944882279
99 Ngô Xuân Đông UBND huyện Krông Nô Chủ tịch 0905188499
100 Trần Đăng Ánh UBND huyện Krông Nô Phó Chủ tịch 0905176735