Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
81 Đặng Quốc Dưỡng Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0938698879
82 Lê Đình Toàn Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0905198263
83 Bùi Hoa Thám Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0918057595
84 Phạm Văn Sắc Liên minh HTX Chánh văn phòng 0905969777
85 Ngô Đức Thọ Toàn án nhân dân tỉnh Chánh án 0913433916
86 Nguyễn Anh Loát Toàn án nhân dân tỉnh Phó chánh án 0913346762
87 Đỗ Đồng Chung Toàn án nhân dân tỉnh Phó chánh án 0905121566
88 Nguyễn Trung Dũng Toàn án nhân dân tỉnh Chánh văn phòng 0982277048
89 Nguyễn Văn Cường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Viện trưởng 0913448995
90 Phan Thanh Hải Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phó viện trưởng 0913408579
91 Tạ Đình Đề Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phó viện trưởng 0943271212
92 Vũ Đăng Cáp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phó viện trưởng 0905182805
93 Trần Danh Huế Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phó viện trưởng 0914464585
94 Hoàng Văn Minh Ngân hàng nhà nước tỉnh Giám đốc 0914042881
95 Nguyễn Hồ Hữu Ngân hàng nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0914385656
96 Lại Quý Lương Ngân hàng nhà nước tỉnh Trưởng phòng 05013544507
97 Nguyễn Trung Chính Kho bạc nhà nước tỉnh Giám đốc 0913411584
98 Nguyễn Công Điều Kho bạc nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0913493785
99 Đào Văn Kỹ Kho bạc nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0948878868
100 Nguyễn Hoa Cưu Kho bạc nhà nước tỉnh Chánh văn phòng 0915220501

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan