Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
81 Bùi Hoa Thám Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0918057595
82 Phạm Văn Sắc Liên minh HTX Chánh Văn phòng 0905969777
83 Ngô Đức Thọ Toàn án nhân dân tỉnh Chánh án 0913433916
84 Nguyễn Anh Loát Toàn án nhân dân tỉnh Phó Chánh án 0913346762
85 Đỗ Đồng Chung Toàn án nhân dân tỉnh Phó Chánh án 0905121566
86 Nguyễn Trung Dũng Toàn án nhân dân tỉnh Chánh Văn phòng 0982277048
87 Nguyễn Văn Cường Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Viện trưởng 0913448995
88 Phan Thanh Hải Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0913408579
89 Tạ Đình Đề Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0943271212
90 Vũ Đăng Cáp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0905182805
91 Trần Danh Huế Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0914464585
92 Hoàng Văn Minh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Giám đốc 0914042881
93 Nguyễn Hồ Hữu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0914385656
94 Lại Quý Lương Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trưởng phòng 05013544507
95 Nguyễn Trung Chính Kho Bạc Nhà nước tỉnh Giám đốc 0913411584
96 Nguyễn Công Điều Kho Bạc Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0913493785
97 Đào Văn Kỹ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0948878868
98 Nguyễn Hoa Cưu Kho Bạc Nhà nước tỉnh Chánh Văn phòng 0915220501
99 Đặng Xuân Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Giám đốc 0914067123
100 Võ Hùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Phó Giám đốc 0914063435

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan